Matematikcentrum, LTH, Lunds universitet.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsterna kommer att placeras på Avdelningen för datorseende och maskininlärning (CVML) vid Matematikcentrum. Matematikcentrum är en institution som är ansluten till både den tekniska fakulteten (LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Inom CVML finns flera disputerade forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom området började på mitten av 1980-talet och omfattar för närvarande (i) Geometri och datorseende (inklusive analys av video, ljud, radio och radar-signaler), (ii) Medicinsk bildanalys, och (iii) Maskininlärning/artificiell intelligens. Gruppen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en historia av att översätta sådana resultat till praktiska tillämpningar för slutanvändare. Doktoranden kommer att vara anställd vid CVML men kommer även vara en del av WASPs forskarskola.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.

Läs mer här: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Mer information:  WASP Graduate School

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet är matematik och forskningsinriktningen är metoder för datorseende och maskininlärning. Utlysningen omfattar två projekt listade nedan. Ange i ansökan vilket eller vilka av projekten som du är intresserad av.

 1. Matrisfaktorisering och optimering. Faktoriseringformuleringar är viktiga inom många tillämpningar. Deras förmåga att extrahera lågdimensionella modeller från observerade data är användbar för inom många områden som exempelvis datorseende och maskininlärning. Målet med projektet är att förstå under vilka förutsättningar detta är möjligt genom teoretiska studier av egenskaperna hos dessa formuleringar, samt att designa tillförlitliga och effektiva algoritmer för praktiska implementationer. En av de tillämpningar som vi kommer studera är det så kallade struktur-rörelse problemet. Här är målet att utifrån ett antal bilder på en scen (potentiellt innehållande dynamiska objekt) beräkna kamerans rörelse och samtidigt ta fram en 3D-modell av scenen.
  Kontaktperson: Carl Olsson, carl.olsson@math.lth.se
 2. Differentierbar neural akustik. Detta projekt handlar om 3D-karteringsmetoder som används för att möjliggöra lokalisering och navigering huvudsakligen med hjälp av ljud, men möjligen också med radio. Indata är till exempel ett antal ljudsignaler från vilka man beräknar 3D geometrin hos sändare, mottagare och akustiska egenskaper hos miljön. I forskningen utvecklar vi och använder ett stort antal tekniker för bland annat parameterskattning, optimering, maskininlärning och hämtar inspiration från de senaste resultaten inom datorseende och maskininlärning.
  Kontaktperson: Kalle Åström, karl.astrom@math.lth.se

Avhandlingsarbetet inom båda projekten kommer att omfatta utveckling av nya metoder, teoretisk analys, algoritmdesign, planering och genomförande av experiment, insamling av data, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av resultat vid internationella konferenser.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Deltagande i forskarutbildningskurser.
 • Arbete inom något av de två forskningsprojekten, med ökande grad av självständig forskning.
 • Undervisning och annat institutionsarbete (max 20% av arbetstiden).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av matematisk optimering och matristeori.
 • Ett projektrelevant examensarbete.
 • Goda erfarenheter i Matlab, Python eller C++.
 • Färdigheter inom datorseende och/eller maskininlärning som är relevanta för projektet.
 • Erfarenhet av maskininlärningsramverk (PyTorch, TensorFlow eller motsvarande).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1092
Kontakt
 • Carl Olsson, carl.olsson@math.lth.se
 • Karl Åström, karl.astrom@math.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-06-11

Tillbaka till lediga jobb