Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för miljö- och energisystem är en del av Institutionen för teknik och samhälle. Vi är drygt 30 anställda som forskar och utbildar om hållbarhetsfrågor, omställning av energisystem och basindustri, elektrifiering, resurssäkerhet, analys av policy och olika styrmedel och teknikutvärdering. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga projekt i samarbete med andra institutioner, universitet och samhällsaktörer.

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer antas till forskarstudier inom Teknik och samhälle med fokus på hållbara värdekedjor till framtida batteriindustrier. EU planerar att elektrifiera transportsektorn och snabbt bygga ut en ny industrisektor som tillverkar batterier. Batterierna innehåller kritiska råmaterial som importeras från utanför EU och konkurens om materialen har hårdnat, delvis till följd av geopolitisk rivalitet. Det är oklart i vilken utsträckning europeisk batteriindustri kommer kunna säkra tillgången till material och om nuvarande styrmedel är tillräckliga för att uppnå beslutsfattares ambitioner.

EU-kommisionen har lanserat ett flertal initativ och regelverk som påverkar hur batteriindustrin kan utvecklas. Däribland den Europeiska batterialliansen, Battery passport, CSRD och taxonomin, FitFor55, Net Zero Industry act, kritiska råmaterial-akten samt planerna att fasa ut förbränningsmotorer och elektrifiera transportsektorn. Utvecklingen påverkas även av den geopolitiska situationen genom vad som händer i USA (med inflation reduction act) och i Kina, samt möjligheten att utvinna kritiska råmaterial inom EU och andra länder.

Målet med doktorandprojektet är att utforska möjligheter och utmaningar för framtida europeiska och globala batterivärdekedjor. Detta för att bättre förstå och förutse risker och hur dessa kan hanteras, behov av teknikutveckling, stigberoenden, samt hur innovationssystemet kan förändras och påverkas. Forskningen ska bidra till ett bättre kunskapsunderlag vilket är till gagn för både industrin och politiken.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer ingå i ett nationella strategiskt kompetenscenter fokuserat på elektrifiering av transportsektorn (se mer under COMPEL nedan). Centret förenar ledande forskningsmiljöer med fokus på olika delar av batterivärdekedjan.

Du kommer ha möjlighet att samarbeta med seniora forskare och andra doktorander på avdelningen för miljö- och energisystem. Du kommer ansvara för att utvärdera batterivärdekedjor. Detta kan exempelvis innebära utveckling av kvantitativa metoder för att studera materialflöden och återvinning, kvalitativa metoder för att jämföra strategier för att främja försörjningstrygghet, analys av policykoherens och innovationssystem. Forskningen kommer vara värdefull för främjande av hållbar utveckling, strategisk autonomi och industriell konkurrenskraft.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Vi ser det som meriterande om du har:

 • Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder och mjukvarustöd för dataanalys.
 • Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Doktorandtjänsten ingår i COMPEL

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.


Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, en kort beskrivning av en studie eller forskningsidé du skulle vilja genomföra som ligger i linje med projektet (0,5-1 sida), examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vi planerar att hålla intervjuer under slutet av augusti.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1720
Kontakt
 • Lars J. Nilsson, lars_j.nilsson@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-08-09
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb