Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för teknisk vattenresurslära, inom institutionen för bygg- och miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning kring hur vatten och relaterade material rör sig genom naturliga och konstruerade system ur ett ingenjörsperspektiv. Avdelningen har runt 30 anställda, och total 20 doktorander. Den erbjudna doktorandtjänsten kommer att studera vattenkvalitet, med speciellt fokus på mikrobiella aspekter. Detta kommer att innefatta arbete med naturliga vattenresurser så väl som konstruerade system, såsom dricksvattenproduktionsanläggningar, från ett mikrobiellt perspektiv.

Avdelningen för teknisk vattenresurslära är en stimulerande och mångfaldig arbetsplats med doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här bedrivs forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat, i samarbeten med nationella samt internationella partners inom akademi och industri. Arbetsmiljön präglas av hängivenhet, samverkan, kreativitet och personligt ansvar.

Projektbeskrivning 

Doktorandtjänsten kommer att utgöra en del av en grupp forskare som inkluderar andra doktorander och studenter, där DNA-sekvensering, flödescytometri och traditionella laboratoriestudier används för att studera mikrobiella samhällen i vatten och sediment. Doktorandprojektet kommer att använda DNA-baserade metoder i kombination med traditionella mikrobiella analyser för att studera cyanobakterier och andra bakterier från dricksvattenkällor till distribuerat dricksvatten. Projektet kommer utföras i samarbete med flera externa parter, inklusive Sveriges geologiska undersökning (SGU), svenska dricksvattenproducenter, och det internationella nätverket inom Horizon Europe projektet FARMWISE, som koordineras av Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att delta i aktiviteter (bland annat seminarier) vid avdelningen för teknisk vattenresurslära. Du kommer att vara ansvarig för att utföra laboratorieexperiment för att optimera tillväxt av olika bakterier, samt analysera DNA-data för att beskriva både specifika bakterier och mikrobiella samhällen. Du kommer ha möjlighet att utföra provtagningar i olika vattenmiljöer runt om i Sverige, och att genomföra resor till projektmöten samt nationella och internationella konferenser.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

 • Odling av cyanobakterier
 • Behandling av DNA-data, inklusive dataöverföring och lagring
 • Planerande av provtagningstillfällen
 • Författande av vetenskapliga rapporter och presentationer till olika intressenter
 • Hantering av stora data, inklusive resultat från flödescytometri, genom/metagenomsekvensering, samt metadata

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk vattenresurslära uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad, ekosystemteknik, samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande

Övriga krav:

 • Laborativa färdigheter gällande isolering och odling av specifika bakterier och/eller cyanobakterier.
 • Erfarenhet av att analysera DNA sekvenser från genomsekvensering och/eller ampliconsekvensering samt metadata med R eller Python.
 • Erfarenhet av att genomföra självständigt, laborativt arbete.
 • Kunskaper kring bakterier från sötvatten eller andra miljöer, och/eller mikroorganismer i ett industriellt perspektiv, företrädelsevis inom dricksvattenbehandling.
 • Utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i engelska.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att använda statistik och grundläggande maskinlärning för analys av biologiska data.
 • Erfarenhet av kommunikation med intressenter utanför akademin.
 • Erfarenhet av att ansöka för och mottaga finansiering för forskning eller utbildningsmöjligheter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2 september 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1768
Kontakt
 • Catherine Paul, catherine.paul@tvrl.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-22
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb