Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik är väletablerad och internationellt erkänd för sin forskning inom utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för diagnostik av förbränningsprocesser. Under senare år har denna forskning utökats till att inkludera andra områden och processer så som katalys och plasma. Vid avdelningen bedrivs också forskning på utveckling av mekanismer för den komplexa kemiska kinetiken i förbränningsprocesser. Forskningen genomförs i samverkan med partners från andra institutioner och avdelningar vid Lunds universitet, andra universitet och högskolor, nationella och internationella laboratorier samt partners inom industri, både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs för närvarande med omkring 50 forskare vid Enoch Thulin laboratoriet, invigt 2001, vid Fysiska Institutionen. http://www.forbrf.lth.se/english/

Arbetsuppgifter
En katalysator är en förening som snabbar på och minskar energiåtgången för en kemisk reaktion utan att själv förbrukas i processen. Uppskattningsvis innehåller produktionen av 90% av alla kommersiellt producerade kemikalier minst ett katalytiskt steg. Därtill kommer reduktionen av utsläpp inom t ex industri och transportsektor, vilket gör katalysatorn oumbärlig för ett hållbart samhälle med låg energiförbrukning.

Under de senaste decennierna har omfattande studier gjorts av katalys, men på grund av dess komplexitet har en grundläggande förståelse på atomnivå, vid realistiska förhållanden varit svårt att uppnå. Vår grupp har framgångsrikt arbetat med operando tekniker för karakterisering av katalysatorer och i vårt arbete har vi kombinerat flera tekniker; laserbaserade, synkrotronbaserade och konventionella. I det arbetet har behovet av mätningar av flera parametrar samtidigt blivit uppenbart. Fokus för tjänsten ligger därför i kombinationen av mätmetoder och tolkningen av det vetenskapliga resultatet för att på så vis driva förståelsen av katalys framåt.

Projektet är ett samarbete mellan förbränningsfysik (LTH), synkrotronljusfysik (N-fak) och atomär astrofysik (N-fak) i Lund. Under projektet kommer doktoranden att delta i uppbyggnaden av en mobil experimentuppställning för studier av katalytiskt aktiva prover. Uppställningen kommer att kunna göra rumsligt upplösta mätningar av gasen nära det aktiva provet med hjälp av avancerade lasertekniker, såsom laser inducerad fluorescens, och samtidigt samla in korrelerad ytinformation med hjälp av polarisationsmodulerad infraröd reflektion- absorptionsspektroskopi och optisk ytreflektion. Uppställningen kommer att vara världsunik och målet är att kunna använda den avancerade uppställningen tillsammans med synkrotronbaserade tekniker vid MAX IV i Lund eller vid andra synkrotroner såsom t ex Petra III på DESY i Hamburg, varför uppställningens mobilitet är viktig. Arbetet kommer att omfatta både tekniska aspekter och direkt tillämpning av uppställningen för att besvara grundläggande vetenskapliga frågor kring katalys, ytfysik och gränssnittet mellan gas och yta. Det innebär att arbetet kommer att spänna över flera vetenskapsområden såsom spektroskopi, optik, laserfysik, ytfysik och katalys.

På grund av projektets natur kommer, förutom resor till konferenser, även resor till stora anläggningar runt om i världen vara aktuella.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå/ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
   

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.                        

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

 • Programmeringskunskaper värdesätts, både för databehandling (t ex Python eller MatLab) och för reglering av den experimentella utrustningen (LabView).
 • Laborativ erfarenhet inom för tjänsten relevanta områden är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5 kap 1-7 §§). Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/696
Kontakt
 • Johan Zetterberg, universitetslektor, +46462220353, johan.zetterberg@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-20
Sista ansökningsdag 2019-04-10

Inapoi la locuri de munca vacante