Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning som universitetslektor i medicinsk etik med särskild inriktning forskningsetik. Anställningen är en tillsvidareanställning med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Forskningsetik
Utbildning i forskningsetik är idag en obligatorisk del av forskarutbildningen vid medicinska fakulteten. Kurs i forskningsetik ska framöver vara obligatorisk för alla nyantagna doktorander vid Lunds universitet. Utbildningen ska säkerställa att alla som fullföljer universitetets forskarutbildning erhåller färdighet i att etiskt analysera sin egen och andras forskning, samt får kunskap om forskningsetiska principer och vetenskapliga normer och/eller avvikelser samt får vetskap om gällande bestämmelser. Avdelningen för medicinsk etik har fått i uppgift att utveckla utbildningen i samarbete med övriga fakulteter. Utvecklingen har inletts 2019 och utbildningen ska vara fullt utbyggd 2021. Kursen omfattar tre högskolepoäng och innehåller både gemensamma och disciplinanpassade moment. Den aktuella anställningen knyts till utbildningen.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgiften består av undervisning i forskningsetik för doktorander vid Lunds universitet. Till undervisning räknas kursansvar, kursledning samt kursadministration. Även annan undervisning inom tillämpad etik på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå kan bli aktuell. Som del i lärarlaget förväntas den anställde bidra i det dagliga arbetet på avdelningen samt med kort varsel delta i planeringsmöten eller bistå i olika undervisnings- och handledningsmoment. Alla medarbetare förväntas bidra till ämnets forskningsmiljö, genom att till exempel medverka vid seminarier, utveckla forskningsnätverk och söka forskningsmedel. Innehavaren förväntas driva egen forskningsverksamhet och därtill utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor såsom administrativa arbetsuppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning). Den som anställs ska utan svårighet kunna undervisa både på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet medicinsk etik. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet inom undervisning på grund-, avancerad- och/eller forskarutbildningsnivå. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i relevant ämne såsom etik, praktisk filosofi eller forskningsetik. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa i forskningsetik och forskningsetisk reglering eller motsvarande för doktorander eller på avancerad nivå. Meriterande är undervisning i tillämpad etik och/eller etik. Den sökande ska visa vetenskaplig självständighet.

Den sökande ska också ha visat förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete.  Dessutom ska den sökande uppvisa god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar. I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Mikael Bodelsson, telefon +46-46-17 19 42, e-post: mikael.bodelsson@med.lu.se .

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se  

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-09-30. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1721
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-08-26
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Inapoi la locuri de munca vacante