Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Elektroteknik vid LTH spänner över elektromagnetisk fältteori, elektronik, nätverk, säkerhet, signalbehandling, samt trådbunden och trådlös kommunikation. Ämnet syftar till förståelse av den bakomliggande fysiken genom teoretiska och experimentella metoder, såväl som att formulera, förverkliga och verifiera effektiva lösningar i varierande tillämpningar. Denna anställning fokuserar på elektromagnetisk fältteori.

Arbetsuppgifter
Inom elektromagnetisk fältteori studerar vi de grundläggande makroskopiska lagar (Maxwells ekvationer) som modellerar generering och utbredning av elektro-magnetiska vågor i vakuum eller material. Särskild tyngdpunkt ges åt teoretiska studier av enheter som kan förstärka och styra sådana fenomen. Såväl analytiska, numeriska och experimentella metoder är tillämpliga för oss.

Många moderna plattformar som bilar, flygplan och båtar är utrustade med ett flertal trådlösa sensorsystem. För att minska den yta som behövs för varje sensor, är det önskvärt med multifunktionella antennaperturer, där flera antennfunktioner på olika frekvenser kan samexistera. Inom ramen för denna anställning avser vi utveckla antennelement för en gruppantenn som kan samexistera med en annan gruppantenn på betydligt högre frekvens, d v s antennelementet ska fungera mycket bra på sin grundfrekvens och vara i det närmaste osynligt på en annan. Vi avser även utveckla metriker för växelverkan mellan dessa gruppantenner som kan användas för datorbaserad optimering. Anställningen innefattar analys och vidareutveckling av existerande lösningar, användande av elektromagnetisk fältteori (särskilt spridningsteori) för att identifiera potentiella nya lösningar, samt verifiering främst genom numeriska simuleringar, men även experimentell verifiering av prototyper kan bli aktuellt.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och  kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i elektromagnetisk fältteori.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av spridningsteoretiska problem.
 • Erfarenhet av numerisk simulering och optimering inom elektromagnetism.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2476
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, Professor, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-08
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb