Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker för såväl grundläggande studier som tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning av nanometerstrukturer och plasma.  Inom ramen för enhetens verksamhet finns omfattande nationella och internationella samarbeten med både akademin och industriella partners. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar cirka 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter
Optiska och laser-baserade mätmetoder är många gånger ideala för att beröringsfritt undersöka komplicerade och svårtillgängliga processer utan att inverka och negativt påverka mätobjektet. Typiska fenomen, processer och tillämpningar som undersöks med lasermetoder på Avdelningen för Förbränningsfysik är associerade med högtemperaturkemi och plasma. Dessa fenomen och effekten av dem är synnerligen komplicerade och i dagsläget inte helt klargjorda. Vidare utgör den extrema miljön som omgärdar dessa processer en stor utmaning för många mättekniker. Sammantaget medför detta att forskningsfältet omfattar såväl fundamentala studier i grundforskningssyfte som tillämpade mätningar i industriell miljö.

Doktorandprojektet kommer att handla om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera hur tändstiftselektroder påverkas och slits i applikationer med förnyelsebara bränslen. Uppdraget kopplar till elektrodslitage i en mängd andra industriella tillämpningar som tex högeffektsbrytare, svetsning, skärning, plasmagenerering, etc. De metoder som kommer att utvecklas här innebär hantering av avancerad teknisk utrustning, såsom tex kraftfulla pulsade lasrar och snabba detektorer. Vidare ska analysmetoder utvecklas och användas för signalbehandling av tids- och spektralupplöst mätdata. Även bildbehandling kommer att vara centralt i utvärderingsarbetet. När väl metoderna är utvecklade ska de användas i tillämpade studier för att undersöka hur slitageprocesserna beror på materialkomposition samt en rad yttre parametrar som tillsammans definierar driftförhållandena.

Tjänstens fokus ligger på experimentellt arbete som vid tillämpningarna kommer att kombineras med tekniska utmaningar för högspänningsurladdningar, plasma och spektroskopi. Diagnostikutvecklingsarbetet innehåller såväl programmering som hantering av avancerad experimentutrustning vilket fordrar teoretiska och praktiska kunskaper inom matematik, fysik och kemi. Det experimentella arbetet kommer i stor utsträckning att utformas av doktoranden. Målet är att förstå slitageprocesserna och för detta finns en rad verktyg, såsom höghastighetsfilmning, laser-excitation, spektralupplöst detektion, osv. Projektet genomförs i nära samarbete med SEM AB, Scania CV AB samt Volvo AB.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda teoretiska och experimentella kunskaper inom områdena optik, laser och spektroskopi.
 • Goda kunskaper i MATLAB eller liknande programspråk.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av experimentell laserdiagnostik.
 • Erfarenhet av analys av experimentella data.
 • Erfarenhet av Labview eller liknande programspråk för att styra experimentutrustning mm.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2582
Kontakt
 • Mattias Richter, +46462224565
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-08-11
Sista ansökningsdag 2020-09-07

Tillbaka till lediga jobb