Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Aerosolforskning i Lund

Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete mellan institutionerna för designvetenskaper och fysiska institutionen samt medicinska fakulteten. Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luft har stora effekter för vår hälsa och miljö, bland annat genom spridning av virus, andra smittämnen och av skadliga föroreningar. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer och nanoteknologi.

Mer information om forskargruppen https://www.eat.lth.se/forskning/luftburna-partiklar. Aerosolforskningen i Lund ingår också i flera multidisciplinära centrumbildningar vid Lunds universitet såsom CAST (www.cast.lth.se), NanoLund (https://www.nano.lu.se/), LURN (https://www.lurn.lu.se/) och Metalund (www.metalund.lu.se)

Inandade partiklar och mätning av lungsjukdom

Inandade partiklar har många användningsområden inom medicin. De kan användas för att leverera läkemedel eller vaccin till patienter, men också i olika metoder för att detektera lungsjukdom. Lungsjukdom är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna globalt. Samtidigt är lungan kanske den svåraste delen av kroppen att undersöka medicinskt eftersom tekniska hjälpmedel saknas eller är alltför okänsliga. Därför finns ett stort mörkertal av personer med dold lungsjukdom, vilket försenar behandling och orsakar mycket lidande. Att studera hur inandade aerosolpartiklar deponerar i lungan är viktigt för förståelse av hur lungan påverkas när vi andas och banar väg för ny teknik att upptäcka dold lungsjukdom.

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet fokuserar i första hand på att vidareutveckla teknik för att med hjälp av aerosolpartiklar undersöka människor med lungsjukdom. Vi arbetar bland annat med en metod där luftburna nanopartiklar används för att identifiera kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Men även andra medicinska tillämpningar av inandade luftburna partiklar kommer att ingå i forskningen. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta utveckling av metodik för att detektera lungsjukdom med hjälp av nanopartiklar, analys av medicinska data från studier där inandade aerosolpartiklar undersöks och beräkningar av hur luftburna partiklar deponerar i lungorna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. Exempel på ämnesrelevanta områden är fysik, kemi, nanovetenskap, miljövetenskap, miljöteknik, mikrobiologi och medicin. 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta experimentellt såväl som teoretiskt, driv, självständighet och uthållighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska är meriterande eftersom det underlättar dialog med patienter.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100, 5 kap). 

Instruktioner för ansökan

Ansök online. Ansökan, på svenska eller engelska, ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, kontaktinformation till två referenser samt övrigt som du önskar åberopa (rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/246
Kontakt
 • Jakob Löndahl, docent, jakob.londahl@design.lth.se,+46735518636
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-02-01
Sista ansökningsdag 2022-03-15

Tillbaka till lediga jobb