Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar.

Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. 

Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter

Anställningen ingår i ett projekt som syftar till att etablera numeriska verktyg för att utforma optimala strukturer och material med hjälp av beräkningsteknik. Projektet kommer vara inriktat mot att utveckla optimeringsmetoder som kan användas på såväl makroskopisk nivå som på mikroskopisk nivå. En del av projektet består av att designa mikrostrukturer med exceptionella egenskaper, t ex material som ändrar form på grund av temperaturförändning eller har negativa Poisson's tal. Speciellt kommer optimeringsmetoder för olinjära material och strukturer att utvecklas. En viktig del av projektet är att ta fram effektiva beräkningsmetoder som möjliggör optimering av system med hög upplösning och därmed stora system.

Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i strukturoptimering.
 • Mycket goda kunskaper i numerisk linjär algebra.
 • Mycket goda kunskaper olinjär finita element metod.
 • Mycket goda kunskaper materialmodellering.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. 
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter

Den idealiska kandidaten för denna position har ett starkt intresse av att utveckla metoder och algoritmer lämpade för lösning av storskaliga strukturoptimeringsproblem. Förmågan att arbeta som del av ett internationellt, multidisciplinärt team. 

 • Intresse för hållfasthetslära, särskilt kontinuumsmekanik vid stora töjningar och beräkningsmekanik 
 • Intresse för tillämpad matematik
 • Erfarenhet av datorprogrammering i Matlab.
 • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt till hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev med en motivering av varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar din erfarenhet, dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande arbete, minst två referenser med kontaktuppgifter samt övriga handlingar som du önskar åberopa.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/725
Kontakt
 • Mathias Wallin, Professor, mathias.wallin@solid.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-19
Sista ansökningsdag 2022-05-10

Tillbaka till lediga jobb