Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och medicintekniska forskningsområden.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det egna forskningsarbetet kommer att omfatta utveckling, förbättring och validering av metoder baserade på magnetisk resonanstomografi (MR) för kvantifiering av blodflöde och funktion i det kardiovaskulära systemet. 

Följande är exempel på uppgifter som kan ingå:

 • Utveckling av nya MR-metoder för att kvantifiera blodflöde och funktion i det kardiovaskulära systemet
 • Optimering och validering av existerande MR-metoder
 • Dataanalys och statistik
 • Författande av vetenskapliga rapporter för publikation i internationella forskningstidskrifter
 • Presentation av resultat på nationella och internationella vetenskapliga konferenser
 • Biträdande handledning av studenter på grund- och avancerad nivå
 • Aktivt deltagande på forskargruppens möten och seminarier

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har minst:

 • 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande, gärna inom biomedicinsk teknik, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande
 • Kurser eller examensarbete inom MR-bildtagning
 • Kunskap om MR-fysik och design av pulssekvenser
 • Erfarenhet av analys av kardiovaskulära bilder
 • Erfarenhet av programmeringsspråk för vetenskapliga beräkningar såsom Matlab
 • Erfarenhet av mjukvara för medicinsk bildanalys
 • Erfarenhet av arbete med avancerade beräkningar på delade beräkningsservrar

Det är viktigt att vara strukturerad, självgående, initiativtagande, ihärdig och ha god samarbetsförmåga. Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Till ansökan bör rapport från examensarbete bifogas samt i förekommande fall även max en (1) vetenskaplig publikation, ett konferensbidrag eller en rapport som du bidragit till. Det bör framgå tydligt vad som varit ditt bidrag i arbetet respektive författandet. Ange även namn på handledare och projektledare för varje åberopat vetenskaplig arbete.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1154
Kontakt
 • Johannes Töger, johannes.toger@med.lu.se
 • Einar Heiberg, einar.heiberg@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-19
Sista ansökningsdag 2022-05-10

Tillbaka till lediga jobb