Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Biokemisk forskning handlar om att struktur, organisation och funktion av levande system på molekylär nivå. Biokemisk forskning studerar proteiner, nukleinsyror och andra biomolekyler map. deras funktioner och interaktioner. Utveckling av metoder som möjliggör sådana innehåll är också en viktig uppgift för biokemisk forskning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Aktiviteten hos proteiner i våra celler orkestreras till stor del av kemiska modifieringar katalyserade av specifika signaleringsenzymer. En modifiering som kallas ADP-ribosylering katalyseras av 17 humana PARP-enzymer; patogena bakterier uttrycker toxiner som katalyserar samma modifiering av mänskliga proteiner för att kortsluta avgörande processer i värdcellen. Både PARP-enzymer och toxiner är intressanta ur farmakologisk synvinkel. Trots snabba framsteg under det senaste decenniet är det ännu oklart hur ADP-ribosylerande enzymer och toxiner regleras.

Det övergripande målet med detta doktorandprojekt är att identifiera struktur-funktion-relationer i ADP-ribosylerande enzymer och toxiner. Dessa proteiner har en multidomänstruktur och både accessoriska domäner och andra bindningspartners reglerar aktiviteterna och specificiteterna för de katalytiska domänerna. Molekylär kloning av multipla konstruktioner och rekombinant proteinproduktion kommer att vara centrala delar i produktion av katalytiska domäner tillsammans med andra domäner samt bindningspartners. Dessa proteiner och proteinkomplex kommer sedan att analyseras med relevanta biokemiska, biofysiska och strukturella tekniker för att belysa detaljerna i deras reglering.

Projektet kommer till stor del att bygga på eget laboratoriearbete, samt datautvärdering. En del av arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra forskare, både i vårt eget laboratorium och utomlands. Datainsamling vid forskningsanläggningar utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.

Projektet är lämpligt för kandidater med en stark bakgrund inom molekylärbiologi och biokemi med fokus på proteiner. Du kommer att få djup förståelse för de generella metoderna inom dessa områden, och kommer att få chansen att utveckla färdigheter inom smalare ämnesområden såsom enzymologi, läkemedelsutveckling, biofysik och strukturbiologi.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biokemi uppfyller den som (i) har genomfört självständigt laboratoriearbete (såsom ett examensarbete) om minst 30 hp i biokemi eller ett relaterat ämne; och (ii) har goda kunskaper i både talad och skrift engelska.

Övriga krav:

MSc i biokemi eller molekylärbiologi Forskningserfarenhet inom något av dessa ämnen, dokumenterad av t.ex. en magisteruppsats eller en publikation Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska Utmärkt förmåga att arbeta självständigt En vilja att integregas i ett internationellt, multikulturellt team av forskare

Följande kriterier ger extra meriter:

Erfarenhet av avancerade tekniker inom molekylärbiologi Erfarenhet av rekombinant produktion av delvis ostrukturerade proteiner Erfarenhet av tekniker inom strukturbiologi Erfarenhet av analys av PTM Erfarenhet av enzymologi

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Interpersonella egenskaper Självständigt förvärv av ekonomiskt stöd tidigare under utbildningen Internationell erfarenhet tidigare under utbildningen

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Vidare ska du ange kontaktuppgifter till 3 referenser, varav en måste vara en mer erfaren person (doktorand, postdoktor, TA) som kan intyga din prestation vid labbbänken.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lund University: Education, research and collaboration since 1666

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 220901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1341
Kontakt
  • Herwig Schüler, herwig.schuler@biochemistry.lu.se, +46462224964,+46736636878,
  • Mia Hedin, mia.hedin@kc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-05-18

Tillbaka till lediga jobb