Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. 

Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. 

Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20% av arbetstiden.

Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som är finansierat av Röntgen-Ångströmklustret genom Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete mellan universitetet i Ulm i Tyskland och i Malmö i Sverige. Projektparterna i Ulm och Malmö kommer att fokusera på experimentell karakterisering av metallskum och doktoranden i Lund kommer att fokusera på numerisk modellering av mikrostrukturmekanik i metallskum. Simuleringsdelen av projektet kommer att bygga på numerisk modellering baserad på finita element, finita differenser och/eller spektrala lösningsmetoder, exempelvis “phase field crystal”-modellering och kristallplasticitetsmodellering. För detta kommer doktoranden att behöva implementera egna numeriska beräkningsverktyg. Samarbete med projektparterna i Ulm och Malmö ingår i projektet liksom deltagande vid experimentellt arbete, både i lokala laboratorier och vid större synkrotronljusanläggningar. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har 

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper krävs i engelska, både i tal och i skrift.
 • Mycket goda kunskaper inom avancerad materialmodellering, till exempel kontinuumsmekanik och plasticitetsteori.
 • Mycket goda kunskaper kring finita elementmetoden (FEM), inte bara begränsad till användning av kommersiell FEM-programvara.
 • Goda kunskaper inom hållfasthetslära, materialvetenskap och fysik. 
 • Goda kunskaper inom programmering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.  
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter

 • Intresse för, och kunskaper inom, matematisk modellering och numeriska beräkningar samt materialvetenskap kopplat till metalliska material.
 • Erfarenhet av Linuxbaserade operativsystem.
 • Erfarenhet av programmering i Fortran, Matlab och Python.
 • Erfarenhet av att implementera och genomföra “phase field crystal”- och fasfältssimuleringar.
 • Erfarenhet av kristallplasticitetsmodellering.
 • Erfarenhet av kornstrukturmodeller för metalliska material på mikroskala.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete och avbildning med hjälp av synkrotronljus, tomografi och röntgendiffraktion.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering av varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar din erfarenhet, dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i det fall arbetet inte är avslutat, minst två referenser med kontaktuppgifter samt övriga handlingar som du önskar åberopa.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Oktober/november 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1510
Kontakt
 • Håkan Hallberg, hakan.hallberg@solid.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-07-04

Tillbaka till lediga jobb