Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Industridesign som yrkesfält strävar efter att skapa meningsfulla upplevelser och interaktioner med materiella och immateriella objekt, med betydelse för samhälle och miljö. 

Industridesign som forskningsämne behandlar därmed kunskapsgenerering som fenomen, i syfte att öka förståelsen för industridesign ur epistemologiska och praktikorienterade perspektiv.

Forskningsmetoderna och möjligheterna spänner över ett brett fält, vilket möjliggör en förening av vetenskapliga och praktikbaserade angreppssätt för att generera kunskap.

Denna doktorandtjänst i Industridesign erbjuds inom forskningsområdet Framtida Vägar i Designutbildning, med inriktning på följande sammanhang och ramar:

 1. Undersöka metoder och effekter av designutbildningspedagogik och praktik genom historien på internationell nivå, liksom deras framväxt från specifika kulturer och förhållanden.
 2. Ompröva ansvaret för designutbildning gentemot industri, samhälle och natur med avseende på systemisk global förändring och det angelägna med en hållbar framtid.
 3. Utforska pedagogiska tillvägagångssätt för lärande, skapande, samarbete och reflektion, forskningsprocesser för kunskapsinhämtning och kommunikation, såväl som teknologins framtida betydelse i designutbildning.
 4. Reflektera, till exempel över dikotomier mellan specialisering och generalisering, inlärning och avlärning (unlearning), individualism och kollektivism. Tillhandhålla en strategisk syn på oförutsedda händelser i en osäker framtid.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Doktoranden kommer att vara en integrerad del av ett litet team av doktorander och lärarkollegiet vid Avdelningen för Industridesign.

Doktorandtjänsten förutsätter en forskningsförfarande som kombinerar analytiska och empiriska studiemoduler med experimentella och praktikbaserade moduler. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Industridesign uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • ett fördjupningsarbete om minst 20 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • konstnärlig högskolexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. 

Övriga krav 

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Inlämning av industridesignportfolio.
 • Minst 5 ECTS forskningsmetodik eller motsvarande kurs i Industridesign.
 • Förmåga att uttrycka abstrakta och konkreta frågeställningar i skriftlig form.
 • Förmåga att arbeta i samverkande och tvärvetenskapliga akademiska miljöer.
 • Ett analytiskt och empiriskt forskningssätt i kombination med ett konstnärligt utforskande.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Förmåga att arbeta självständigt och att formulera och angripa forskningsfrågor.
 3. Förmåga till visuell, skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Professionell yrkeserfarenhet som praktiserande industridesigner.
 • Erfarenhet av designutbildning och förhållningssätt till designpedagogik.
 • Erfarenhet av industridesignprojekt i mer än ett land.
 • Förmåga att hantera och fullfölja komplexa projekt självständigt och effektivt.
 • Erfarenhet av designforskning.
 • Erfarenhet av praktikbaserade projekt inom en transdisciplinär och kollaborativ akademisk miljö.
 • Förmåga att etablera och sköta kontakter och nätverk med forskarpartners inom akademi, industri, eller andra organisationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Innan du söker tjänsten, vänligen läs igenom studieplanen för forskarutbildningsämnet Industridesign på LTH (Industridesign). Observera att det specifika forskarutbildningsprojektet genomförs på vetenskaplig grund.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och förutom portfolio* innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, samt andra handlingar som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev osv.).

* Vänligen bifoga portfolion i digitalt format t.ex. länk till hemsida eller PDF (max. 10 MB). Om/när grupparbete och/eller professionellt arbete presenteras tydliggör och reflektera över din roll/bidrag. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3726
Kontakt
 • Claus-Christian Eckhardt, Professor, claus-christian.eckhardt@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-02-17
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb