Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen
Doktoranden kommer att ingå i forskarskolan Tidiga språk, digital filologi (DigPhil).

Forskarskolan är ett nationellt samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet. Sammanlagt kommer tio doktorander att anställas vid de tre lärosätena. De antagna doktoranderna kommer att ha två gemensamma kurser på 7,5 poäng, gemensam seminarieverksamhet och i övrigt följa de studieplaner som gäller i respektive ämne vid berört lärosäte.

Syftet med DigPhil är att skapa en stark och tidsenlig forskarutbildningsmiljö i tidiga språk (fram till och inklusive 1700-talet), där moderna filologer utbildas i disciplinära traditioner samtidigt som de får en solid kompetens i språkteknologi. Forskarskolan utgår från en bred definition av filologi som en integrerad vetenskap om språk och texter i deras historiska sammanhang. Filologi utgör fortsättningen på en tradition som grundades i biblioteket i Alexandria på 200-talet f.v.t. och består i en dynamisk och tvärvetenskaplig samverkan mellan textkritik och bokhistoria, historisk lingvistik, olika former av textanalys (metrik, retorik, narratologi osv.) och hermeneutik. Digitala metoder och verktyg kan utvecklas och tillämpas inom alla dessa områden, t.ex. genom användning av AI för att återställa fragmentariska texter, genomföra datorberäkningar inom komparativ historisk lingvistik, utföra automatiserad stilometri eller berättarteknisk analys, eller läsa och extrahera fakta från texter med datamineringsmetoder.

Arbetsspråket i DigPhil kommer att vara engelska. 

För mer information, se forskarskolans hemsida: https://www.lingfil.uu.se/forskning/digphil.

Doktoranden antas i ett av följande forskarutbildningsämnen vid Språk- och litteraturcentrum:

 • franska
 • grekiska
 • italienska
 • latin
 • litteraturvetenskap
 • nordiska språk
 • nygrekiska
 • semitiska språk

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/.

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Därutöver ska det planerade avhandlingsprojektet falla inom ramen för forskarskolans inriktning – filologiskt och digitalt – och beskrivas i den projektplan som bifogas ansökan (se nedan). Bedömningen av projektplanen kommer att göras med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier: projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, sökandes kompetens och genomförbarhet.

Ansökan
Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/.

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • ett personligt brev där den sökande kort presenterar sig och specificerar vilket forskarutbildningsämne den sökande önskar bli antagen till: franska, grekiska, italienska, latin, litteraturvetenskap, nordiska språk, nygrekiska, eller semitiska språk (max en sida)
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen, särskilt nivån på den sökandes kunskaper i engelska, företrädesvis genom betyg/intyg eller motsvarande
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå; om det inskickade examensarbetet är författat på annat språk än engelska ska den sökande författa en sammanfattning på 3–5 sidor på engelska
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • en preliminär projektplan som (i) formulerar en forskningsfråga som faller inom forskarskolans inriktning och det valda ämnet enligt ovan, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) placerar de förväntade resultaten i förhållande till det rådande forskningsläget (max 1 500 ord exklusive referenser). 

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1214
Kontakt
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Mari Bacquin, forskarskoleansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-04-25
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb