Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: Excellence Programme for Sustainable Development | Sustainability Forum (lu.se)

Särskild ämnesbeskrivning
I anställningen som postdoktor kommer du att arbeta med högupplöst karakterisering av akviferssystem och utnyttja den förbättrade kunskapen för bättre förståelse map avrinningsområdet. Grundvattensystem uppvisar ofta komplexa hydrauliska trycknivåmönster och geokemisk variation på grund av heterogenitet, variation i rum och tid, i mikrobiologi och i nybildningsförhållanden. Denna komplexitet saknas ofta i grundvattenstudier, och den konceptuella förståelsen speglar därför inte verkligheten i den grad som skulle behövas. Inom ramen för detta projekt kommer vi att använda de modernaste flernivåövervakningssystem för att följa förändringar i grundvattensystemet. Högupplöst övervakning ger information om tidsmässiga variationer i flöde och vattenkvalitet i både tre- och fyra dimensioner. Vi bestämmer tillsammans med våra samarbetspartner vilka akviferer som ska undersökas. Insamling av högupplöst data gör det möjligt för oss att utvärdera och beskriva systemets sårbarhet, dvs. vilka skyddsbehov som föreligger för att uppnå ett hållbart vattenuttag. I förlängningen kommer kunskapen att användas i en digital tvilling för modellering och beräkning av en dynamisk vattenbalans och bedömning av vattentillgång i större skala i vattenavrinningsområdet. Grundvattenresursen kan på detta sätt göras mer synlig och underlaget kan kommuniceras till våra beslutsfattare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå kan ingå i arbetsuppgifterna, liksom administration kopplat därtill, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning samt möjlighet att ansöka om mer extern forskningsfinansiering.

I detta projekt kommer forskare från sex fakulteter, naturvetenskap, teknik, juridik, ekonomi, humaniora, teologi och samhällsvetenskap, att samarbeta för att utveckla ett nytt ramverk för en integrerad vattenresursförvaltning (IWRM) som bygger på högupplöst datainsamling och karakterisering, digitalisering, Big data, fjärranalys och vattenförvaltning enligt de rättsliga och ekonomiska strukturerna inom EU:s vattendirektiv. I denna tjänst kommer du att vara anställd vid Geologiska institutionen under tre år och arbeta med högupplöst karakterisering av akvifersystem och koppla informationen därifrån till de studerade avrinningsområdena. Projektet har ett nära samarbete med industrin och samhället i stort, främst i Sverige men även inom Europa och Nordamerika.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Ansökningar från personer utan färdigställd doktorsexamen kan godkännas, men kravet på doktorsexamen måste uppfyllas innan tjänsten börjar. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamen i hydrogeologi eller annat ämne som är relevant för tjänsten.
 • Kunskap och förståelse på doktorandnivå inom hydrogeologi och visad erfarenhet av detta, antingen i form av vetenskapligt granskade publicerade artiklar eller jämförbara färdigheter inom ramen för din yrkeserfarenhet.
 • Ett visat brett intresse för samhälleliga hållbarhetsaspekter är meriterande, liksom intresse för offentlig förvaltning och ekonomi.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska som visas genom publikationer, uppsatser eller motsvarande krävs.

Anställningen innebär kreativt och varierat arbete, och som postdoktor kommer du att bli medlem i en dynamisk och mångfacetterad forskargrupp. Vi föreställer oss att du har ett inre driv och är motiverad att arbeta inom vatten- och miljöforskning. Vi söker en självständig och kreativ person med ett brett vetenskapligt och samhälleligt intresse som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver ett nära samarbete med nationella myndigheter, entreprenörer och konsulter samt svenska och utländska forskare, och följaktligen bör den sökande kunna arbeta både självständigt och i samarbete.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning som postdoktor utgör följande grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Dokumenterad god pedagogisk förmåga på universitetsnivå.

Ytterligare bedömningsgrunder:

 • Dokumenterad förmåga att tala och förstå det svenska språket är en fördel.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom projektgruppen och hur den sökande kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är en heltidsanställning på 3 år. Föredraget startdatum är senast 1 februari 2024. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Anställningen planeras starta under första halvåret 2024.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska som en sammanläggning i en pdf-fil och innehålla följande:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Ett personligt brev ska bifogas där du motiverar ditt intresse för tjänsten och hur den matchar dina kvalifikationer (500-750 ord). Du behöver kortfattat beskriva vem du är, varför du är intresserad av forskning inom hydrogeologi vid Lunds universitet och hur dina erfarenheter kan kopplas till Agenda 2030.

Dokumentation och intyg om tidigare utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter och färdigheter krävs.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Inte senare än 1 februari 2024.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2086
Kontakt
 • Charlotte Sparrenbom, universitetslektor, +46462223954,charlotte.sparrenbom@geol.lu.se
 • Tina Olsson, HR-partner, +46462224853,tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb