Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.

Lunds universitet rekryterar en biträdande universitetslektor i Kemiteknik-bioraffinaderi.

Avdelningen för kemiteknik har en lång tradition av forskning inom fraktionering av biomassa och separationsprocesser. Genomgående för forskningen inom området är en drivkraft att ersätta fossila källor vid produktion av drivmedel och material. BUL tjänsten kommer att vara en del av bioraffinaderigruppen och/eller membrangruppen beroende på profilen hos den som föreslås för tjänsten och avdelningen ser positivt på gruppöverskridande samarbeten både inom och utanför avdelningen. 

Syftet med rekryteringen är att stärka avdelningens arbete inom fraktionering av biomassa, antingen för färsk biomassa som t.ex. ved eller halm eller som biomassakomponenter i industrins restströmmar.

Inom avdelningen finns kompetenser inom separationsprocesser, reaktionsteknik, modellering och vattenrening representerade. Lärarstaben består av ca 15 personer som kompletteras av ytterligare några postdoktorer samt ca 25 doktorander. Som stöd för forskningen har avdelningen 2 forskningsingenjörer samt 2 administratörer.

Kemiteknik bedriver tillämpad och grundläggande forskning inom flera olika områden som på ett eller flera sätt syftar till att uppfylla målen inom Agenda 2030. En viktig del av dessa mål är relaterade till energi och materialproduktion. För att möjliggöra en förflyttning från fossila råvaror till biobaserade måste system för omvandling och fraktionering av biomassa på olika nivåer vara tillgängliga.

Mycket av avdelningens tillämpade forskning på TRL 4-6 är relaterad till uppskalning av olika processer. Denna delen av forskningen bedrivs inom ramen för Lund University Pre-Pilot Plant som är en konsolidering av storskalig laboratorieinfrastruktur  vid avdelningarna för Kemiteknik, Livsmedel och läkemedel samt Bioteknik.

För anställningen som biträdande lektor söker vi en kandidat som kan komplettera och vidareutveckla avdelningens forskning inom ett hållbart utnyttjande av biomassa. Olika kompetenser kan komplettera den redan pågående forskningen, antingen genom att arbeta med förädling av biomassa eller biomassakomponenter till produkter som kan ersätta material eller bränslen från fossila källor eller genom att utveckla processer och metoder för att tillgängliggöra komponenter i biomassan eller i industrins restströmmar för vidare förädling. 

Undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå utgör grundpelarna I Kemitekniks verksamhet. Som en del av anställningen ingår undervisning på grundnivå i en av studenternas mer omfattande laborativa kurser där de förutsätts utveckla både sin förmåga att planera och utföra ett större laborativt projekt på ett säkert och noggrant sätt. 

Eftersom en stor andel av avdelningens undervisning sker på grundnivå där undervisningsspråket är svenska kommer det att förutsättas att den som föreslås för tjänsten också arbetar aktivt för att uppnå en nivå i svenska som gör att personen kan undervisa på svenska inom några år.

Slutligen, mänskligheten befinner sig i ständig förändring och över tid kommer olika forskningsfrågor att vara viktiga att lösa. Just nu är de viktigaste frågorna inom kemiteknik mat, energi och rent vatten, men detta kan förändras oerhört snabbt. Vår rekrytering av en biträdande lektor är en långsiktig satsning från avdelningens sida och underloppet av en forskarkarriär kan mycket hända som gör att man måste omvärdera och utvärdera forskningen inriktning. Vi förutsätter därför att man som kandidat för anställningen har en beredskap, villighet och förmåga att över tid förändra forskningsinriktningen för att uppfylla samhällets behov.

Ämne

Kemiteknik med inriktning mot bioraffinaderi.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar ett av följande områden. 

Kemisk förädling av biomassa eller av komponenter extraherade från biomassa med konventionella eller nya processvägar. 

Tillgängliggöra biomassans komponenter med egenskaper som gör det möjligt att vidareförädla de extraherade komponenterna till flera olika produkter i ett bioraffinaderikoncept. Speciellt för denna forskningsinriktningen är därför djupa kunskaper om olika karakteriseringsmetoder för biomassa och biomassakomponenter för att utvärdera de olika fraktionernas egenskaper.. 

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God laboratorievana och dokumenterad förmåga att undervisa i laboratoriemiljö.
 • Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som beskriver den forskning som avses att bedrivas under anställningen, och hur den sökandes vetenskapliga ämnesbakgrund kan bidra till utveckling av ämnet Kemiteknik i Lund. Kvaliteten på forskningsplanen kommer att utgöra en betydande del av bedömningen av ansökan. Forskningsplanen skall också beskriva vilken typ av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet och/eller vid anläggningar med öppet ansökningsförfarande som bedöms vara kritisk för planens genomförande
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet. 
 • Tidigare dokumenterad forskning inom biomassaomvandling, t.ex. biodrivmedelsforskning, forskning inom massa och pappersteknik etc
 • Tidigare dokumenterad forskning inom separation av biomassakomponenter t.ex. lignin, hemicellulosa och extraktivämnen
 • Erfarenhet av analys av biomassa och biomassakomponenter, t.ex. FT-IR, HPLC, NMR, GC,  samt olika spridningstekniker för strukturbestämning

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: 

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i med inriktning mot bioraffinaderi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska. 
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Visad förmåga att attrahera externa forskningsanslag i konkurrens.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1578
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb