Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för lungmedicin, allergologi och pallitaiv medicin hör till Institutionen för kliniska 
vetenskaper Lund. Vid avdelningen bedrivs translationell och klinisk forskning rörande astma, KOL, interstitiella lungsjukdomar, lungcancer och allergisjukdomar. Avdelningen är associerad med den 
kliniska sektionen Lungmedicin och allergisjukdomar, Verksamhetsområde hjärt- och lungmedicin, vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Forskningen sker vid Biomedicinskt centrum i Lund, i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus i Lund. Forskargruppens arbete syftar till att klarlägga immunsystemets reglering i samband med luftvägsinflammation och lungskada. I gruppen ingår, förutom gruppledaren, tre postdoktorala forskare. I projektet avser vi att studera hur det medfödda immunförsvaret i luftvägarna påverkar sjukdomsprogression vid kronisk luftvägssjukdom, i synnerhet astma, KOL och ”transfusion-related acute lung injury” (TRALI). Vår hypotes är att individuella variationer i sjukdomsvulnerabilitet kan förklaras av varierande balans mellan pro-och anti-inflammatoriska mekanismer i lungorna. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till moderna tekniker som exempelvis Bioplex, flerkanals Q-PCR och Biacore. Dessutom är vi ett nätverk av flera interagerande forskargrupper som delar en teknikplattform samt har regelbundna seminarier.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Anställningen som postdoktor är en meriteringsanställning och vi söker en drivande och motiverad kandidat med förmåga att på ett självständigt sätt kunna sätta sig in i och vidareutveckla gruppens projekt. Anställningen är på heltid. Föreslaget tillträdesdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att både in vitro och in vivo modeller av luftvägsinflammation används. Studierna innefattar design och planering av försök, experimentellt arbete, analys och sammanställning av experimentella data samt författande av manuskript. Dessutom kommer handledning av studenter och föredrag i samband med forskningsseminarier att ingå. 

Kvalifikationer
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.
Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas.

I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom relevant ämnesområde t ex medicin, biomedicin, microbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande.
 • Breda kunskaper avseende immunförsvarets funktion är nödvändiga.
 • Erfarenhet av modeller som speglar luftvägsinflammation, i synnerhet KOL, astma och ”transfusion-related acute lung injury” (TRALI).
 • Sökanden skall också ha erfarenhet och färdigheter i cellbiologiska (till exempel cell-odling), immunologiska och proteinkemiska metoder (till exempel ELISA, SDS-PAGE och western blot).
 • Erfarenhet av flödescytometriska analyser, i synnerhet av extracellulära vesikler är nödvändigt.
 • Kapacitet att arbeta självständigt, social kompetens samt kreativitet.


Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad utbildning inom experimentell metodik är meriterande.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • pedagogisk förmåga 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1725
Kontakt
 • Arne Egesten, avdelningschef, professor, 072-5710232
 • Jessica Hörngren, HR-partner, 046-2228347
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-16
Sista ansökningsdag 2024-06-06

Tillbaka till lediga jobb