Lunds universitet, Inst f kommunikation o medier (KOM)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i medier och materialitet med placering i ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM).

Ref nr: PA 2017/1810

Tillträde: 1 januari 2018

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Mia-Marie Hammarlin (+46 46 222 01 16; mia-marie.hammarlin@kom.lu.se) och docent Marie Cronqvist (+46 46 222 88 76; marie.cronqvist@kom.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (+46 46 222 72 24; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

För medievetenskapen har ett ökat intresse för materialitet inneburit en produktiv utgångspunkt för att studera både gamla, nya och tidigare förbisedda mediefeno-men. Studiet av medier som apparater, objekt och tekniker har resulterat i kunskap som fördjupat förståelsen av mediers roll och funktion i samhället, såväl historiskt som i dag. Den teoretiska förankringen i framför allt tysk medieteori och i framväxande ämnesfält som mediearkeologi eller studiet av kulturtekniker har vitaliserat och vidgat det mediehistoriska fältet.

Ämnet mediehistoria i Lund har sedan 2009 utvecklats till ett nav för svensk mediehistorisk forskning. Materialitetsperspektiven har varit ett – om än ett av flera – signum för den kulturhistoriska medieforskning som bedrivits vid Lunds universitet, något som också befästs och argumenterats för i de antologier som bildar stommen i bokserien Mediehistoriskt arkiv. På utbildningen är de materiella perspektiven närvarande från grundkursens första delkurs och vidare till master- och forskarutbildningsnivåerna.

Forskningsmiljön i mediehistoria och den flerdisciplinärt präglade och dynamiska miljön vid KOM söker nu en postdoktorforskare med specifik inriktning mot medier och materialitet. Anställningen är på heltid och omfattar huvudsakligen forskning.

KOM erbjuder ett stort antal fristående kurser och programutbildningar i ämnena mediehistoria, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och retorik. Vid institutionen arbetar cirka 45 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Mer information finns på institutionens hemsida: www.kom.lu.se/forskning/ Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till forskningsmiljön. Detta sker bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring medier och materialitet, bidra med egna empiriska studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt. Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande är att den sökande tidigare har bedrivit forskning om medier och materialitet utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Både meriter och den insända forskningsplanen bör visa prov på förtrogenhet med tidigare mediehistorisk forskning på området.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångs-punkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en projektplan för den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen

- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer).

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forsknings-projekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Projektplanen ska innehåll följande rubriker:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• teori och metod

• relation till den internationella forskningsfronten

• forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och redovisningsform för projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstå-ende anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1810
Kontakt
  • prefekt Mia-Marie Hammarlin, +46 46 222 01 16; mia-marie.hammarlin@kom.lu.se
  • docent Marie Cronqvist , +46 46 222 88 76; marie.cronqvist@kom.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt , +46 46 222 72 24; lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-13
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb