Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i risk och säkerhet med inriktning mot genus, samverkan och ledning

Ämnesbeskrivning 
Vid en samhällsstörning, som exempelvis ett omfattande strömavbrott, drickvattenföroreing, terrorattack, eller väpnat angrepp aktiveras samhällets krishantering. Detta innebär att aktörer från olika områden måste arbeta tillsammans för att begränsa och hantera konsekvenserna av den inträffade händelsen. I ett sådant arbete måste aktörerna prioritera och tillsammans bestämma vilka resurser och åtgärder som ska sättas in. Dessa processer påverkas med största sannolikhet av genusordningar. Det kan exempelvis handla om vad som bedöms som ett gott ledarskap, vilka aktörer som ses som legitima och vilka behov som prioriteras bland drabbade. 

För att samhället ska kunna hantera större påfrestningar eller störningar, är en effektiv krishantering av största vikt. Vid en större händelse sker många saker under stor tidspress och stor osäkerhet. För att få till en så effektiv användning av dessa resurser som möjligt, måste inriktning och samordning åstadkommas. Detta sker antingen genom ledning (att någon bestämmer över andra), eller samverkan (att sidoordnade aktörer kommer överens tillsammans). Sådana processer bygger till stor del på det arbete som sker innan något händer, vilket gör att krishanteringssystemet måste studeras i olika faser. Det saknas idag forskning om hur normer och maktordningar påverkar organiseringen av svensk krishantering. Forskningen som här eftersöks syftar till att öka samhällets förmåga i krishantering med specifikt fokus på hur genus har relevans för samverkan och ledning.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten finansieras med ett forskningsanslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Det innebär att doktoranden ingår i en projektgrupp och att arbetet genomförs tillsammans med medverkande forskare. Forskningsprojektet bidrar till att utveckla forskning kring hur genusbaserade normer och maktordningar påverkar svensk, men också internationell, krishantering.

Det forskningsprojekt som doktoranden är knutet till är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära utbyte med praktiker. Vid Lunds universitet bedrivs idag forskning kring samverkan och ledning inom krishantering, och det är inom ramen för detta område som detta projekt genomförs. Projektet har emellertid en ambition att förena forskning inom befintlig miljö med forskning kring genusbaserade normer och maktordningar. Doktoranden kommer att ingå i en projektgrupp med forskare vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet, LU samt vid Institutionen för Kulturvetenskaper, GU.

Doktorandprojektet sker inom ramen för ett befintligt projekt placerat vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, LU. Doktoranden skall tillsammans med övriga projektdeltagare genomföra materialinsamling i form av dokumentanalys, intervjuer, observationer och en enkätstudie. Materialet skall analyseras för att belysa hur arbete med samverkan och ledning inom svensk krishantering påverkas av genusbaserade normer och strukturer. Stor vikt läggs vid att arbeta praktiknära och bedriva forskning som är förankrad och skapar utbyte med berörda aktörer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet risk och säkerhet uppfyller den som har:  

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Genomfört samhällsvetenskapliga kurser eller utbildning på högskolenivå.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, för arbete i en nationell och internationell forskningsmiljö.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, för arbete med aktörer inom det svenska krishanteringssystemet.

Bedömningsgrunder 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.  

Övriga meriter:

 • Dokumenterad förmåga att arbeta med genusfrågor i relation till organisationer
 • Dokumenterad kunskap kring intervju- och/eller observationsmetodik
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, såsom kännedom av den svenska kontexten och nätverk inom detta område, samt dokumenterad förmåga att kunna omsätta akademisk kunskap till praktiska redskap.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2028
Kontakt
 • Misse Wester, Gästprofessor, misse.wester@risk.lth.se, 046-222 73 39
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-16

Tillbaka till lediga jobb