Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för partikelfysik (http://www.hep.lu.se) har 9 seniora forskare och totalt ca 30 anställda. Forskningen kring materiens minsta beståndsdelar och krafterna mellan dessa är experimentell och utnyttjar för tillfället huvudsakligen ”Large Hadron Collider” (LHC) på CERN.  Huvudprojekten innebär insamling och analys av data  från ALICE och ATLAS experimenten vid LHC. Båda flyttar kunskapsgränsen om materien och universum vart och ett på sitt sätt; ATLAS, som med proton-proton kollisioner vid energifronten, söker förklaringar till den fysiksektor som verkar dominera i Universum och som inte kan förklaras med dagens fysik (Standardmodellen) och ALICE, som vid enorm täthet och temperatur uppnådda med kärnkollisioner, studerar kollektiva system med hundratusentals av de minsta beståndsdelarna (kvarkar och gluoner) så kallat Kvark Gluon Plasma med egenskaper som inte existerat sedan de första mikrosekunderna av Big Bang. Denna tjänst är inriktad mot studiet av Kvark Gluon Plasma med ALICE.

Den vetenskapliga miljön för partikelfysik kompletteras med institutionen för astronomi och teoretisk fysik och dess världsledande fenomenologiforskning i partikelfysik.

I det längre perspektivet innebär European Spallation Source (ESS) som tas i drift i Lund inom några år att nischer för frontlinjefysik kring neutroner och neutriner blir möjliga lokalt.  

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 75 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Sommaren 2018 startar ett 5 årigt projekt  benämnt ”CLASH: Pinning down the origin of collective effects in small collision systems of quarks and gluons”. Projektet är gemensamt mellan experimentalister i ALICE gruppen vid Partikelfysikavdelningen (PI: docent Peter Christiansen) och teoretiker i QCD-fenomenologi gruppen vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik (PI: professor Leif Lönnblad).

Den biträdande lektorn förväntas leda och utveckla den experimentella sidan av en av de tre forskningsfrågorna i CLASH. Detta innebär att utveckla och systematiskt tillämpa nya experimentella metoder och observabler för att i små kollisionssystem särskilja effekter som är mer känsliga för förekomsten av ett Kvark Gluon Plasma från andra mekanismer för energiförlust hos så kallade jets. Mer information om CLASH och dess målsättningar kan fås från Peter Christiansen (peter.christiansen@hep.lu.se).

Undervisningen vid Fysiska Institutionen innefattar grundläggande och avancerade kurser i fysik, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander. Arbetsuppgifterna i undervisningen kommer att ske inom ramen för institutionens utbildningsprogram.

Allmän behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

För denna tjänst fordras en doktorsexamen i fysik med inriktning mot experimentell högenergifysik och analys och tolkning av experimentella data från hadron kolliderare.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens med tonvikt på vetenskaplig kompetens.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens skall dessa krav vara uppfyllda: 

 • Doktorsexamen i fysik, inriktad mot experimentell högenergifysik (måste dokumenteras).
 • Forskningserfarenhet i experimentell högenergifysik efter examen t.ex. postdoktor vistelser.
 • Hög kompetens i analys av data från hadronkolliderare.
 • Gedigen erfarenhet av C++ programmering.
 • Vana och vilja att arbeta i stora internationella samarbeten.
 • Mycket goda kunskaper i vetenskaplig kommunikation på engelska i tal och skrift.

Dessa verksamheter ser vi gärna att den sökande har framgångsrik erfarenhet av: 

 • Utveckling av samarbete med teoretiska fysiker och experter.
 • Handledning av studenter på avancerad nivå.
 • Att söka och attrahera nationell och internationell finansiering.

Erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning är meriterande. 

Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes formulerade forskningsplan som måste vara i samklang med de vetenskapliga målsättningarna i CLASH projektet.

Personliga egenskaper som är av stor betydelse för värderingen av både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 • Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
 • Initiativrikedom och självständighet.
 • Ledarskap
 • Intresse och fallenhet att undervisa.
 • Intresse och fallenhet att kommunicera vetenskap till det omgivande samhället.

Det är viktigt att ansökningen utformas på ett sätt så att de beskrivna kompetenserna antingen är dokumenterade eller enkelt kan valideras.

För framtida egen finansiering och oberoende som forskare är både hög forsknings- och undervisningskompetens nödvändiga. Detta har klargjorts genom att potentialen att attrahera externa medel från Vetenskapsrådet och t.ex. ERC är en viktig grund för bedömning.

Fullgörandet av tjänsten innebär att en del av forskningsarbetet är förlagt till laboratorier utomlands.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran 
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/610
Kontakt
 • Peter Christiansson, docent, 046-222 77 09, peter.christiansen@hep.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-222 36 09. helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-09
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Tillbaka till lediga jobb