Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Biologiska Institutionen bedriver forskning och undervisning inom många ämnesområden såsom ekologi, evolutionsbiologi, organismbiologi och molekylärbiologi. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Biologiska museerna hyser en av världens största universitetssamlingar av växter och djur. Biologiska Institutionen har en mycket välutvecklad infrastruktur som innefattar växthus, fältstationer och ett flertal laboratorier för genetiska och molekylära analyser. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram i Biologi, Molekylärbiologi och Bioinformatik med såväl svenska som internationella studenter. Läs mer på https://www.biology.lu.se/

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom biodiversitet, med särskilt avseende på samband mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster i landskap präglade av mänsklig påverkan, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall kunna bedrivas till minst 80 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning, undervisning och samverkan, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas bidra till att utveckla ett starkt forskningsprogram inom biodiversitet och dess värde för ekosystemtjänster i en värld präglad av klimatförändringar, bl.a. genom samarbeten inom det strategiska forskningsområdet Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC). Detta innebär en öppenhet för tvärvetenskapligt samarbete och ett aktivt arbete med att söka extern finansiering. Vidare förväntas den anställde att utveckla samarbete med såväl andra forskargrupper som med myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Den anställde förväntas delta aktivt i och även utveckla utbildningen inom det egna och angränsande ämnesområdet. Undervisningen innefattar kurser på grund- och forskarutbildningen, samt handledning av studenter och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Doktorsexamen skall vara i ett biologiskt ämne.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom eller i nära anslutning till biodiversitet, såsom definierat i arbetsbeskrivningen ovan, är ett krav. Sökande skall presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren som visar hur de kan bidra till att utveckla verksamheten vid institutionen. Den vetenskapliga skickligheten kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten på publicerade arbeten samt vetenskaplig produktivitet ur ett internationellt perspektiv.

Relevant post-doc erfarenhet samt dokumenterad förmåga att erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare i nationell eller internationell konkurrens är en stark merit.

Dokumenterad god samarbetsförmåga samt erfarenhet av undervisning är meriterande. Inom undervisning kommer stor vikt att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen inom institutionen. Dokumenterad erfarenhet av samverkan med myndigheter och organisationer samt att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse är meriterande.

Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/742
Kontakt
  • Docent Ola Olsson, 046-222 37 74, ola.olsson@biol.lu.se
  • Bitr prefekt Carin Jarl-Sunesson, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-27
Sista ansökningsdag 2018-05-08

Tillbaka till lediga jobb