Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på bachelor-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Antagning
Antagning sker till fyra års heltidsstudier som avslutas med konstnärlig doktorsexamen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl drivandet av sitt eget forskningsprojekt som att delta i forskarutbildningskurser. Såväl undervisningsspråk som avhandlingsspråk är engelska.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som:
• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
Särskild behörighet att för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som:
• avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer eller motsvarande, och
• har utfört konstnärligt eller curatoriellt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas.

Bedömningsgrunder
• Projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (motsvarande 4 års heltidsstudier)
• Projektets forskningsmässiga kvalitet avseende på forskningsfrågor, relevans, originalitet, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivningens kvalitet
• Den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning
• Institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

Instruktioner till sökande
Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i vilken den sökande redogör för sitt forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning, metodbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, inklusive tidplan. Fysiska bilagor skickas till Konstnärliga fakulteten i Malmö, Att. Josefin Brumme, Box 8084, 200 41 Malmö.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap 7§ HF.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1047
Kontakt
  • Prefekt Gertrud Sandqvist, 040 - 32 57 06
  • Föreståndare Silvana Hed, 040 - 32 57 07
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-06-01

Tillbaka till lediga jobb