Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Beskrivning

Enligt Skogsvårdslagen från 1993 ska naturvårdshänsyn i skogen vara jämställda med produktionsintressen. Vilken effekt har detta haft på biologisk mångfald i brukade skogar i Sverige? Projektet kommer att fokusera på två fågelarter som är eller har varit rödlistade: mindre hackspett och entita. Den svenska populationen av mindre hackspett verkade ha halverats under perioden 1975-1990, men sedan mitten av 1990-talet tycks den ha varit stabil eller ökat. Entitan verkar ha haft en mer eller mindre kontinuerlig tillbakagång sedan fågelräkningarna började 1975. Möjligen har en stabilisering på en låg nivå skett under 2000-talet, men någon ökning till följd av 1993 års skogsvårdslag har knappast skett.

Arbetsuppgifter

Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på de två arterna som är utbredda, men inte särskilt talrika. I synnerhet handlar det om att utvärdera effekterna av förändringarna av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket. Arterna kan betraktas som signalarter för värdefulla lövskogsmiljöer, och kan troligen även ses som paraplyarter för andra lövskogsanknutna organismer. Fokus på dessa arter bör därför vara ett effektivt sätt att arbeta mot breda och effektiva naturvårdsåtgärder inom lövskogsbruket.

För mindre hackspett finns ett referensmaterial från 1985-1988 då ca 150 provrutor i Sverige inventerades med avseende på arten och skogens tillstånd. Denna inventering ska upprepas inom projektet, samt kompletteras med nya rutor. För entitan kan data från Svensk Fågeltaxering användas, eftersom den täcks väl inom dessa systematiska inventeringar sedan 1975. För båda arterna finns god ekologisk bakgrundskunskap, men samtidigt finns intressanta forskningsfrågor att arbeta vidare med. Doktoranden kommer att vara delaktig i att administrera ominventeringen av mindre hackspett, som till stor del kommer att utföras av frivilliga, men även själv utföra en del av fältarbetet. Doktoranden kommer också att arbeta med statistiska analyser av båda arternas habitat- och arealkrav, fjärranalys av skogsdata, samt att omsätta detta till GIS-baserade habitatmodeller.

Kvalifikationer

Sökande ska ha Master-examen inom Ekologi, Bevarandebiologi eller motsvarande ämne. Dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av projektets fält – dvs. skogsekologi, fågelekologi, habitatmodellering – är önskvärt. Goda kunskaper i svenska såväl som engelska, i tal och skrift, krävs och dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska är önskvärt. Erfarenhet av GIS är en merit. Förmåga och intresse av att utföra fältarbete, arbeta väl självständigt samt samarbeta är nödvändigt, liksom goda kommunikationsegenskaper. Fältarbete är en viktig del av projektet och körkort är därför ett krav.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1326
Kontakt
  • Ola Olsson, docent, +46 46 222 37 74, ola.olsson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb