Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Kardiometabola sjukdomar, dvs kardiovaskulär sjukdom (CMD) och typ 2 diabetes (T2D), kan till stor del förebyggas genom preventiva kostkoncept. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om livsmedels, eller livsmedlens ingående bioaktiva komponenters påverkan på fysiologiska riskvariabler. Sådan kunskap är viktig för att kunna utveckla preventiva livsmedel och livsmedelskoncept med avseende på att förhindra utveckling av T2D och CMD. Som ett centralt verktyg i forskningen ingår måltidsstudier och längre kostinterventioner, inkluderande friska försökspersoner. Viktiga parametrar att utvärdera i humanstudierna är effekter på blodsockerreglering, aptitreglering och olika biomarkörer så som t.ex. blodlipider, inflammationsmarkörer, tarmhormoner, samt indikatorer på kognitiv funktion. Sambandet mellan kost, colonfermentering av odigererbara substrat, och påverkan på kardiometabola variabler beaktas.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det övergripande syftet med föreliggande doktorandprojekt är att identifiera livsmedelskoncept med gynnsamma effekter på riskfaktorer i det metabola syndromet. Speciellt utvärderas effekter på glykemisk reglering, aptitreglering och viktkontroll, med fokus på havrebaserade produkter. I vissa fall studeras samspelet mellan kolonfermentering av de ingående odigererbara livsmedelskomponenterna, dvs kostfibrer, och fysiologiska variabler. För dessa syfte designas väl karakteriserade prototypprodukter, varpå effekter på fysiologiska test variabler och påverkan på tarmflorans sammansättning studeras på friska människor i akuta måltidsförsök och/eller i längre kostinterventioner. Förutom konventionella parametrar relaterade till glukos- och lipidmetabolism, analyseras även markörer för aptitreglering, välmående och subklinisk inflammation.

Behörighet
För behörighet att antas som forskarstuderande i Livsmedels- och formuleringsteknik krävs att studenten avlagt examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarämnet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Projektet omfattar studier på försökspersoner i olika åldrar, vilket innebär att sökande bör ha en god kommunikativ förmåga.

Bedömningsgrund
Urval till utbildningen på forskarnivå sker efter beaktande av följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

 Övriga meriter:

 • Erfarenhet av humanstudier
 • Kunskaper om livsstilsrelaterade sjukdomar så som metabolt syndrom och typ 2 diabetes
 • Kunskap avseende planering och utförande av måltidsstudier
 • Utbildning i statistik med kunskaper i MINITAB
 • Utbildning i livsmedelsanalyser (kolhydrater, protein, fett)
 • Ingående kunskap angående samband mellan livsstil och hälsorisker
 • Meriterande är även goda kunskaper angående kvalitetssäkring vid livsmedelshantering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2142
Kontakt
 • Anne Nilsson, +46 46 222 83 43
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-21
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb