Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Medicinska fakultetens kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Medicinska fakultetens kansli är en spännande och allsidig arbetsplats. Kansliet står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor. Kansliet strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsplats, med en god arbetsmiljö i fokus.

Anställning
En anställning som universitetslektor i global hälsa. Anställningen är en tillsvidareanställning med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning men också forskning samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas vara beredd att ta ledningsansvar inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap, framför allt vad gäller epidemiologi, hälsopolitik och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, även andra övergripande uppdrag kan förekomma. Medicinska fakulteten har i nuläget verksamhet i Helsingborg, Lund och Malmö. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt att representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning). I uppdraget ingår undervisning på svenska och sökande ska därför ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid undervisningserfarenhet och pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Erfarenhet av kapacitetsutveckling - dvs att på olika sätt främja en samarbetspartners förmåga att använda resurser effektivt och att på ett strategiskt sätt tillägna sig nya, avseende alla element i forskningsprocessen/utbildningen samverkan. Forskning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kommer att tillmätas stor betydelse. Vidare är erfarenhet från låg- och mellaninkomstländer meriterande. Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.
Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhälle.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://
www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-tilllararanstallningar . I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, epost: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv, telefon +46 40 39 13 63, e-post: patrik.midlov@med.lu.se .
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-01-21. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3299
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-01-21

Tillbaka till lediga jobb