Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i informationssäkerhet med inriktning mot säkerhet och skydd mot överbelastningsattacker för produktionssystem. Forskningsområdet täcker frågeställningar kring principer för säkerhetskonfigurering av produktions- och molnsystem samt skydd mot överbelastningsattacker för uppkopplade produktionssystem. Forskningen är inriktad på att utveckla nya säkerhetsmodeller för industriella styr- och övervakningssystem samt tillhörande protokoll och principer för säkerhetskonfigurering av systemkomponenter. Forskningen kommer huvudsakligen att inriktas på olika mekanismer för att skydda mot överbelastningsattacker.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska undersöka olika säkerhetsmodeller för konfigurering av produktionssystem och molnresurser. I forskningen kommer doktoranden att titta på olika överbelastningshot i produktionssystem och att arbeta fram motmedel mot sådana hot. Med dessa modeller och principer för skydd mot överbelastningsattacker som bas, skall nya protokoll och skyddsmekanismer tas fram, implementeras och utvärderas.  Målet är att testa och verifiera nya modeller och skyddsmekanismer under realistiska förhållanden med hjälp av simuleringar och prototyputveckling.

Forskningen finansieras av ett SSF projekt (SEC4FACTORY) samt ett H2020 EU-projekt (CloudiFacturing), och det förväntas ett tätt samarbete med övriga projektpartners. Genom dessa finns det även möjlighet till europeiskt forskarutbyte.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda dator- och kommunikationssäkerhetskunskaper.
 • Mycket goda programmeringskunskaper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete inom datorsäkerhet och/eller kryptoteknik.
 • Yrkeserfarenhet inom industriella styrsystem.
 • Erfarenhet av avancerad mjukvaruutveckling.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3413
Kontakt
 • Christian Gehrmann, adj professor, christian.gehrmann@eit.lth.se
Publicerat 2018-10-23
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb