Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som biträdande universitetslektor i historia med placering vid avdelningen för historia, Historiska institutionen.

Ref nr: PA 2018/3453

Tillträdesdag: 1 januari 2020

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Henrik Rosengren 046-222 7918, henrik.rosengren@hist.lu.se och/eller studierektor Marie Lindstedt Cronberg 046-222 7970, marie.lindstedt_cronberg@hist.lu.se

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Arbetsuppgifterna består av forskning samt undervisning och handledning. Forskning inom anställningen beräknas uppgå till drygt 50 %. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I anställningen ingår ca 50% undervisning och ca 50% forskning. Den biträdande universitetslektorn förväntas, inom ramen för sin forskningsaktivitet, arbeta aktivt med utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer. Den biträdande universitetslektorn förväntas också meritera sig inom undervisningen och ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Den sökande förväntas kunna bedriva undervisning och handledning på alla tidsperioder och nivåer på kandidatprogrammet i historia, masterprogrammet i historiska studier och på fristående kurser som ges vid avdelningen för historia. Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, vid anställningens första dag är ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma. 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan om anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten. 

Särskilt meriterande i fallande ordning är

 • avlagd doktorsexamen i historia samt forskning inom detta ämne
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom historia på universitetsnivå
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • dokumenterad vetenskaplig breddning efter avhandlingen
 • visad god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete
 • dokumenterat god förmåga till kursadministration och kursutveckling. 

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får endast göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.  

Behörighet

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder:

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 För befordran gäller särskilt att den biträdande lektorn har

 • vetenskaplig publicering av hög kvalitet i nationella och internationella sammanhang
 • visad progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang för och ansvar för institutionsgemensamma eller universitetsgemensamma uppgifter
 • dokumenterad genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor
 • dokumenterad skicklighet av undervisning inom historia på universitetsnivå
 • dokumenterad god samarbetsförmåga i samband med undervisning och undervisningsplanering
 • dokumenterat deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops
 • en kompetensnivå motsvarande minst docent.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3453
Kontakt
 • Henrik Rosengren, prefekt Historiska Institutionen, +46462227918
 • Lena Kandefelt, personalchef, +46462227224
 • Marie Lindstedt Cronberg, studierektor, +46462227970
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2019-01-07

Tillbaka till lediga jobb