Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för trafik och väg, har erhållit medel för att analysering av planprocess för järnvägsunderhåll. Projektet ska leda till en tydlig bild av processen för planering av banarbeten, för att förstå hur den fungerar i praktiken, samt vad det är som styr det (i form av beslut, information och lagstiftning), inte minst med utgångspunkt i vad som är planerbart och vad som inte är planerbart. Datainsamling kommer att ske via datainsamling via Trafikverkets befintliga system, intervjuer och litteraturstudier.

Forskarutbildningsämne

Trafik och väg

Arbetsuppgifter

Projektet ska belysa beslut och information (nuvarande och möjlig) som rör såväl behov och genomförande av åtgärder i anläggningen, som själva kapacitetstilldelningen för åtgärderna och de effekter på tågtrafiken som den har. Allt det ska förstås som en del av banarbetsprocessen. Tidsanalyser inkluderar tidslinjer för konkretiseringen av åtgärder i olika faser av planläggningen, jämförelser av förväntad och faktisk tidsåtgång för åtgärder, utnyttjande av servicefönster och andra tider som avsätts för banarbeten. Sammanhanget mellan tidtabellsprocessen och banarbetsprocessen är central, inkluderat kopplingen mellan system för tidtabellplanläggning, som Trainplan och system för planläggning av själva åtgärderna. I projektet ingår även inventering av data som används eller skulle kunna användas, främst i banarbetsprocessen, men där det är relevant också i övriga ovan nämnda processer. Det rör alltså data som dels beskriver anläggningens status, dels banarbetens och infrastrukturbristers påverkan på rättidighet och kapacitetstillgänglighet. Analyser kommer att göras av orsaksförhållanden, speciellt kombination av trafik/punktlighetsdata och data om utförda banarbeten. Studera förväntad och faktiskt trafikpåverkan av banarbeten i anknytning till utförandet. Slutligen identifieras glapp som behöver åtgärdas för att banarbetsplaneringen ska vara kostnadseffektiv (innefattar också effektivitet för trafiken) samt hur dessa glapp ska åtgärdas.

Metoder förväntas utgöras av litteraturstudier, intervjuer, dokumentgenomgång, deltagandeobservation samt insamling och analys av registerdata. Data analyseras kvalitativt och kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och databasbearbetningar,. Arbetsuppgifterna innebär täta kontakter och samverkan med externa aktörer för såväl insamling av information och data som för effektivt spridande av forskningsresultat.

Arbetsuppgifterna kommer att utföras både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt. Resor och vistelse på annan ort inom Sverige ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga villkor

 • I första hand söks en person med examen med särskild inriktning mot transportplanering, underhåll, tidtabellsplanering, logistik eller processplanering, men även sökande med annan grundexamen med relevanta meriter kommer att beaktas.
 • Meriterande är erfarenhet ifrån självständigt utredningsarbete, självständig datainsamling (kvantitativt och kvalitativt) samt koordinering av datainsamling och arbete med databaser och datahanteringsprogram.
 • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet är meriterande.
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift är ett krav.
 • Kunskaper i svenska språket är meriterande. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå, samt relevant arbetslivserfarenhet. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Kurser i transportplanering, logistik eller processledning är meriterande samt erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
 5. Kunskap inom järnvägssystem
 6. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, teknikintresse samt god förmåga att snabbt tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.

Övrig information

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad 4-5 år. Om doktoranden bedriver forskarstudier på heltid är anställningstiden max 4 år, om doktoranden även omfattas av institutionstjänstgöring (max 20%) kan anställningstiden utökas till max 5 år.

Tillträdesdatum

Tillträde: 2019-01-01

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3545
Kontakt
 • Lena Hiselius, universitetslektor, +46462229748
 • Anders Wretstrand, avdelningschef, +46462220482
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-07
Sista ansökningsdag 2018-12-12

Tillbaka till lediga jobb