Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kemiska institutionen består av ett tjugotal avdelningar som representerar olika ämnen och dessa avdelningar är indelade i fyra enheter; Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Centrum för analys och syntes (CAS), Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi.

Avdelningen för biokemi och strukturbiologi, som ingår i CMPS, är en av de största avdelningarna med elva forskargrupper och cirka 60 forskare, forskarstuderande och postdoktorala forskare.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning och undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 50 % av heltid. Undervisningen inkluderar kurser i grundläggande och avancerad biokemi. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden. 

Det förväntas att den rekryterade lektorn bidrar till avdelningens gemensamma uppgifter. Detta inbegriper utveckling av avdelningens grundkurser, påbyggnadskurser och forskarutbildning. Det förväntas att den rekryterade lektorn deltar i avdelningens seminarieverksamhet samt i den kemiska institutions olika organ.

Den rekryterade universitetslektorn förväntas bygga upp en forskargrupp inom ämnesområdet biokemi. Att bedriva aktiv forskning inbegriper också att söka extern finansiering av verksamheten och att utveckla samarbeten med såväl andra enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar. Det övergripande målet skall vara att undervisa på grund- och fortsättningskurser, att bygga upp en självständig internationellt konkurrenskraftig forskning finansierad av externa medel, samt att handleda forskarstuderande.

Det förväntas också att den rekryterade lektorn är aktiv i den s.k. tredje uppgiften som innebär att föra ut biokemisk kunskap till allmänheten, särskilt till grund- och gymnasielever. Lektorn förväntas också vara uppmärksam på ifall de egna forskningsresultaten potentiellt kan leda till innovationer och i förlängningen kommersialisering.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt HF 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande ha avlagt doktorsexamen inom området biokemi eller inom ett närliggande vetenskapsområde.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande skall:

 • uppvisa dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa inom området biokemi,
 • ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet i biokemi,
 • ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet rörande biokemisk metabolism,
 • ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende biokemisk studier av proteiner och proteininteraktioner,
 • ha dokumenterad praktisk erfarenhet av att använda biofysikaliska metoder som verktyg för att adressera kemiska och biologiska frågor inom biokemi,
 • presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, samt visa hur vederbörande kan bidra till forskningen vid avdelningen för biokemi och strukturbiologi,
 • uppvisa dokumenterad självständighet i forskningsprojekt och vid publicering av forskningsresultat, med ett flertal artiklar där tidigare handledare/mentorer inte är medförfattare,
 • uppvisa dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten på expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Meriterande för anställningen är:

 • att ha utvecklat kurser och läromedel inom området biokemi,
 • att ha handlett forskarstuderande, som huvudhandledare eller som biträdande handledare, fram till examen liksom erfarenhet av handledning av examensarbetare,
 • dokumenterad erfarenhet av att via föreläsningar och media sprida forskningsresultat till skolelever, allmänhet, organisationer och företag,
 • dokumenterad vetenskaplig erfarenhet av att studera proteiners bindning till ytor,
 • dokumenterad vetenskaplig erfarenhet av att studera nanopartiklars inverkan på biokemiska processer,
 • dokumenterad erfarenhet av ämnesöverskridande forskningssamarbeten,
 • dokumenterad erfarenhet av genomförda och pågående internationella samarbeten,
 • postdoktoral erfarenhet, helst utomlands.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning. 

Det är önskvärt att den sökande är både svensk- och engelsk-talande eftersom vissa kurser alternerande ges på svenska och på engelska. Den som inte behärskar svenska förväntas inom tre år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3647
Kontakt
 • Professor Per Kjellbom, 070-356 27 67, per.kjellbom@biochemistry.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-07-23

Tillbaka till lediga jobb