Lunds universitet, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning. Genom att integrera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv har LUCSUS ett unikt sätt att ta itu med komplexa hållbarhetsfrågor med ett kritiskt perspektiv och lösningsbaserat tillvägagångsätt. 

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Forskarprojektet om negativa utsläpp
Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att arbeta inom ett internationellt forskningsprojekt. Det är ett samarbete som samordnas av LUCSUS tillsammans med Avdelningen för humanekologi vid Lunds universitet och inkluderar även kollegor i USA (UCLA) och Tyskland (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, UfZ). Projektets ändamål är att tillämpa samhällsvetenskapliga perspektiv och insikter på den aktuella debatten om de av IPCC föreslagna vägarna för att åtgärda klimatförändringarna, där negativa utsläpp – att ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären – blivit ett allt större inslag under senare år. Projektet kommer sålunda att genomföra en rekonstruerande analys av historiken bakom negativa utsläpp i modeller och IPCC-rapporter och en politisk-ekonomisk analys av framväxande politik och praktik på området. Det utgår från en gedigen kritisk samhällsvetenskaplig tradition men har en tvärvetenskaplig ansats och arbetar i konstruktiv dialog med utredare som arbetar med integrerade konsekvensmodeller, klimatforskare och beslutsfattare.

Grundläggande behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå (HF 7 kap. 35 § ) krävs att den sökande (1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och (2) bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010: 1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
De huvudsakliga forskningsuppgifterna inom anställningen kommer att vara nära kopplade till målen för det övergripande projektet. Innehavaren av tjänsten kommer att utföra självständig och tvärvetenskaplig forskning om historiken bakom och den politiska tillämpningen av de av IPCC föreslagna åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Det kan inbegripa intervjuer, diskursanalys och arkivarbete. Inom ramarna för det övergripande projektet kommer det att finnas utrymme för att utforma egna intresseinriktningar och prioriteringar. Ideala förutsättningar för tjänsten har den som innehar: 

Masterexamen i hållbarhetsvetenskap, kultur/naturgeografi, humanekologi, antropologi, statsvetenskap, sociologi eller något angränsande område. Ett starkt intresse för kritiska samhällsvetenskapliga frågor, dokumenterat genom tidigare arbete (t ex en masteruppsats) inom politisk ekonomi, politisk ekologi och/eller vetenskaps- eller teknikhistoria. Ett starkt och dokumenterat intresse för klimatförändringar och klimatpolitik. God kännedom om och/eller erfarenhet av den internationella klimatpolitiken och arbetet inom IPCC. Förmåga att arbeta självständigt såväl som inom ramen för en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskarmiljö. Utmärkt skriftlig språkfärdighet på engelska. Starkt intresse för att bidra till undervisningen vid LUCSUS och/eller Avdelningen för humanekologi i Lund. Kunskap om eller erfarenhet av klimatmodellering och/eller integrerad konsekvensmodellering är en merit.

Bedömningsgrunder
Endast sökande som är behöriga för studier på forskarnivå kan anställas som doktorander. Det huvudsakliga kriteriet är den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten i deras projektförslag, följebrev, inlämnade självständiga arbeten, betyg från tidigare studier, personliga lämplighet samt intresse av och förmåga att bidra till projektets övergripande mål. En forskarutbildning i hållbarhetsvetenskap är krävande så den sökande måste ha en stark motivation och en förmåga att arbeta självständigt inom strikta tidsramar. Vidare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga samt muntlig och skriftlig språkfärdighet på engelska. Svensk språkfärdighet är en merit men inte ett krav.

Ansökan
I ansökan måste ingå:

- Ett följebrev på engelska på högst 2 500 ord. Det ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt din motivation och behörighet för en forskarutbildning. Vidare ska ingå en förklaring av varför du vill arbeta med just det här projektet, hur din behörighet gör dig lämplig för tjänsten och vilken individuell inriktning du skulle välja (inom den övergripande ramen för projektet).

- En meritförteckning (max 2 sidor) som visar att du är behörig för forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap (inklusive relevanta publikationer)

- Examensbevis och betygsutdrag

- Ett eller flera examensarbeten uppgående till sammanlagt minst 30 högskolepoäng (masteruppsats på 30 hp eller masteruppsats på 15 hp och kandidatuppsats på 15 hp) 

- Namn och kontaktinformation för tre referenspersoner (NB: rekommendationsbrev krävs inte i den första fasen av ansökningsprocessen). 

De högst rangordnade sökande kommer att intervjuas under antagningsprocessens avslutande fas.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3927
Kontakt
  • Wim Carton, projektansvarig, +46 46-222 0394, wim.carton@lucsus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-04-09

Tillbaka till lediga jobb