Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Enheten för Socialmedicin och Global Hälsa (SMGH,) institutionen för kliniska vetenskaper iMalmö vid medicinska fakulteten, arbetar med globala folkhälsofrågor inom utbildning och forskning i samverkan med det globala samhället.

Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin där fokus ligger på att studera ekonomiska aspekter på hälso- och sjukvårdssystemet. Hälsoekonomi applicerar nationalekonomiska teorier och metoder för att studera hälso- och sjukvårdens effektivitet, kostnader och fördelningsmässiga aspekter på vårdutnyttjande. En särskild ansats inom hälsoekonomi utgörs av ekonomiska utvärderingar av hälso- och sjukvårdsteknologier och program.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt och att genomföra obligatoriska och valfria forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning, visst administrativt arbete och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Doktorandtjänsten är en del av ett pågående forskningsprojekt vars syfte är att studera effekter, kostnadseffektivitet och fördelningsaspekter av digital primärvård inom ramen för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I arbetsuppgifterna ingår att undersöka dessa effekter med hjälp av relevanta data och lämpliga metoder. Den huvudsakliga undersökningsmetoden är statistisk analys (ekonometri). Doktoranden förväntas tillgodogöra sig huvuddelen av kursmomenten under det inledande året av doktorandtjänstgöringen. Doktorandarbetet förväntas utföras självständigt under handledning av en huvudhandledare och en eller flera bi-handledare.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 Övriga meriter:
  • Erfarenhet av och/eller utbildning inom hälso- och sjukvårdsanalys, både nationellt och internationellt
  • Tidigare erfarenhet och deltagande i forskningsprojekt som rör primärvården, nationellt eller internationellt
  • Undervisning på högskolenivå i hälsoekonomi eller hälso- och sjukvårdssystem
  • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att genomföra forskarutbildningen inom avsatt tid.
 

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska och görs i Lunds universitets ansökningssystem. Ansökan ska innehålla ansökan om antagning, vidimerade CV och vidimerat examensbevis.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4083
Kontakt
  • P. I. Björn Ekman, +46727145757
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb