Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt vår centrumbildning Inter Arts Center. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Den konstnärliga forskningen synliggör kombinationen av perspektiv på konstnärligt utövande, konstnärlig kunskapsbildning och konstnärligt lärande. Doktorandernas deltagande i institutionens breda verksamhet är en väsentlig del i utvecklingen av institutionens samlade kunskapsmiljö. I praktiken innebär detta att doktoranden ska delta i institutionens möten och aktivt bidra till kunskapsutvecklingen. Detta innebär ett krav på regelbunden närvaro och förutsätter i princip bostadsort i närområdet. Institutionen kräver att doktoranderna deltar aktivt i den erbjudna undervisningen.

Arbetsuppgifter

Att inom ramen för anställningen bedriva forskarstudier fram till doktorsexamen i teater. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning får en anställd i begränsad om-fattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration enligt 5 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100). Sådant arbete kräver regelbunden närvaro.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Behörig till konstnärlig utbildning på forskarnivå är den som

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för teater eller därmed jämförbar utbildning, varav minst 60 högskolepoäng på avance-rad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kun-skaper.

Särskilda behörighetskrav för konstnärlig forskarutbildning uppfyller den som

- har uppvisat plan och syfte för ett tänkt arbete och fått detta bedömt och godkänt av antagningsnämnd,
- har utfört självständigt arbete av sådan art att den sökandes lämplighet för utbild-ningen kan bedömas,
- har konstnärlig skicklighet i relation till teaterområdet eller annan relevant koppling till konstnärlig verksamhet inom området, samt
- bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund

I samband med ansökan ska sökande i en forskningsplan redogöra för sitt tänkta forsk-ningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande. Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansök-ningstillfället. Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sö-kande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar.

Kriterier för urvalet är

- den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodo-göra sig forskarutbildning,
- projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
- forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor och metodbeskrivning samt anknytning till och relevans för det kollektiva kunskaps-området, samt
- institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning.

Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge en sökande företräde framför andra sökande.

Se vidare allmän studieplan för konstnärlig forskarutbildning i teater: http://www.performingarts.lu.se/forskning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen (1993:100). Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan ska innehålla

- projektplan (5–10 sidor) för ett tänkt konstnärligt avhandlingsarbete, innehållande syfte, metoder, tidsplan samt dokumentationsform,
- styrkt meritförteckning och styrkta merithandlingar, samt
- dokumenterat konstnärligt arbete inom huvudområdet teater. 

Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar.

Den som endast ansöker om att bli antagen till forskarutbildningen, utan anställning som doktorand, ska därutöver bifoga en styrkt studiefinansieringsplan för hela studietiden (högst 4 år vid heltid och vid deltid maximalt 8 år).

Intervjuer planeras att genomföras under mars 2019.

Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, Box 8084, 200 41 MALMÖ. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde hösten 2019 eller våren 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4087
Kontakt
  • Ditte Bjerg, univ lektor, rektor, 040-325595, 070-2666907 ditte.bjerg@thm.lu.se
  • Kent Sjöström, univ lektor, ämnesansvarig, 040-325578, 070-6689310 Kent.Sjostrom@thm.lu.se
  • Sven Bjerstedt, univ lektor, 040-325578 Sven.Bjerstedt@thm.lu.se
  • Jörgen Dahlqvist, univ lektor, 040-325594 Jorgen.Dahlqvist@thm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb