Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik är väletablerad och internationellt erkänd för sin forskning inom utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för diagnostik av förbränningsprocesser. Under senare år har denna forskning utökats till att inkludera andra högtemperatur-processer i gasfas. Vid avdelningen bedrivs också forskning på utveckling av mekanismer för den komplexa kemiska kinetiken i förbränningsprocesser. Forskningen genomförs i samverkan med partners från andra institutioner och avdelningar vid LTH, andra universitet och högskolor, samt partners inom industri, både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs för närvarande med omkring 50 forskare vid Enoch Thulin laboratoriet, invigt 2001, vid Fysiska Institutionen. http://www.forbrf.lth.se/english/

Arbetsuppgifter
Höghastighetsfilmning har blivit ett standardverktyg inom forskningen idag, med möjligheten att filma med upp till 1 miljon bilder per sekund, dvs. en bild varje mikrosekund. Men många fenomen sker på en tidsskala då en mikrosekund skulle uppfattas som en evighet. Exempel på sådana processer är kemiska reaktioner, ljus-baserade fenomen, plasma, för att nämna ett fåtal. Dessa förlopp kan ske på några få pikosekunder, ibland ännu kortare, vilket är flera storleksordningar snabbare än vad kommersiella höghastighetskameror kan filma. Vår förståelse kring dynamiken för dessa s.k. ultrasnabba förlopp är följaktligen väldigt begränsad. 

Arbetet som skall utföras i dessa doktorandtjänster går ut på att vidareutveckla och använda en ny sorts laser-baserad filmningsmetod, som i princip har en obegränsad filmningshastighet. Metoden kallas FRAME (Frequency Recognition Algorithm for Multiple Exposures) och 2017 lyckades vi på Avdelningen för Förbränningsfysik demonstrera att FRAME kan filma 5.000.000 gånger snabbare än moderna höghastighetskameror – snabb nog att filma ljus när det färdas i rummet. Målet med doktorandtjänsterna är att bygga vidare på FRAME-konceptet för att både utveckla- samt applicera metoden på processer inom kemin och fysiken som ingen tidigare kunnat filma. 

FRAME är en mycket ung teknik och det krävs mycket arbete innan vi kommer förstå dess fulla potential. Detta innefattar både mycket experimentellt arbete men samtidigt även stor del bildanalys och matematik. FRAME bygger nämligen på att ”koda” filmrutorna med laserljus för att därefter, i efterbehandlingen, ”avkoda” filmrutorna. Den första doktorandtjänsten kommer därför vara mer inriktad på den experimentella delen av FRAME och vara ansvarig för den nya femtosekundslasern som projektet kommer införskaffa. Den andra doktorandtjänsten kommer ha mer fokus på bildbehandlingen av FRAME-data, dock kommer även denna tjänst innefatta experimentellt arbete. Tjänsterna är tänkta som komplement till varandra och det förväntas ske stort samarbete och utbyte av kunskap mellan dem. 

För mer information kring FRAME, besök: http://www.spray-imaging.com/frame.html

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet. 

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. 

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4284
Kontakt
 • Elias Kristensson, biträdande lektor, 0462224756, elias.kristensson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb