Lunds universitet, Samhällsvet. fakulteten, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2019-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: http://www.soc.lu.se/forskning/forskarstudier/handboken

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
 (1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och (2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1) avlagt examen på avancerad nivå,
2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i sociologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i sociologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i sociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

  • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i sociologi, vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet;
  • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i sociologi;
  • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
  • uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng i sociologi eller ämne som bedöms likvärdigt;
  • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
  • ett arbetsprov bestående av några fria reflektioner om en vetenskaplig artikel. Välj t ex en av dessa två klassiska artiklar: Robert K. Mertons (1948) “The Self-Fulfilling Prophecy” (The Antioch Review 8: 2: 193-210) eller Dorothy E. Smiths (1978) “’K is Mentally Ill’. The Anatomy of a Factual Account” (Sociology 12: 1: 23-53). Du kan också välja vilken annan vetenskaplig artikel i sociologi som helst, nutida eller gammal.

Reflektera t ex över dessa frågor: 1) vad är författarens huvudsakliga poänger? 2) hur skulle du exemplifiera artikelns resonemang på egen hand? 3) vad finner du för styrkor och svagheter i artikeln?

Texten ska vara max 1500 ord och kan skrivas på engelska, svenska, danska eller norska.

övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4335
Kontakt
  • David Wästerfors, Studierektor forskarutbildningen, +46 46 222 8203, David.Wasterfors@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 9364
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 9362
  • SEKO: Seko Civil, +46 46 222 9366
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb