Lunds universitet, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning. LUCSUS grundades 2005 och har idag ca 40 anställda. Genom att integrera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv har LUCSUS ett unikt sätt att ta itu med komplexa hållbarhetsfrågor med ett kritiskt perspektiv och lösningsbaserat tillvägagångsätt. 

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Forskningsprojekt: Recasting the disproportionate impacts of climate change extremes, DICE (Omfördelning av oproportionerlig påverkan av extrema klimatförändringar)
Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att arbeta inom institutionens nya forskningsprojekt DICE, som är ett fyraårigt, internationellt projekt som samordnas av LUCSUS och inbegriper kollegor i USA (University of Montana) och Bangladesh (International Centre for Climate Change and Development). Projektets ändamål är att undersöka omfattningen och konsekvenserna av förluster och skador av klimatförändringarna samt identifiera platser, grupper och sektorer som drabbats i en rad olika samhällen. Projektet kommer att fokusera på olika samhällen som utsatts för specifika extrema klimathändelser för att identifiera uppfattningar om risk och inverkan (t ex beroende på klass, etnicitet och kön). Det utgår från en gedigen kritisk samhällsvetenskaplig tradition men har en tvärvetenskaplig ansats och arbetar i konstruktiv dialog med utredare som arbetar med integrerade konsekvensmodeller, samhällsvetare och beslutsfattare.

Grundläggande behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt HF 7 kap. 35 § att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Förordning 2010: 1064). Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har; 

-avlagt en examen på avancerad nivå, 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
De huvudsakliga forskningsuppgifterna inom anställningen kommer att vara nära kopplade till målen för det övergripande projektet (skisserade ovan). Innehavaren av tjänsten kommer att utföra självständig och tvärvetenskaplig forskning om konsekvenserna av förluster och skador av klimatförändringarna i en rad olika samhällen. Det inbegriper fältarbete utsatta områden, intervjuer och policy analyser. Inom ramarna för det övergripande projektet kommer det att finnas utrymme för att utforma egna intresseinriktningar och prioriteringar. Ideala förutsättningar för tjänsten har den som innehar: 

Masterexamen i hållbarhetsvetenskap, kultur/naturgeografi, humanekologi, antropologi, statsvetenskap, sociologi eller något angränsande område. Ett starkt och dokumenterat intresse för klimatförändringar och klimatpolitik. Förmåga att arbeta självständigt såväl som inom ramen för en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskarmiljö. Utmärkt skriftlig språkfärdighet på engelska. Starkt intresse för att bidra till undervisningen vid LUCSUS. Kunskap om de globala målen och speciellt målen 1 (Ingen fattigdom), 5 (Jämställdhet) och 16.

Bedömningsgrunder
Endast sökande som är behöriga för studier på forskarnivå kan anställas som doktorander. Det huvudsakliga kriteriet är den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

De sökande kommer att rangordnas i enlighet med en övergripande bedömning av kvaliteten i deras projektförslag, följebrev (vari ingår en beskrivning av motiven för att söka och den särskilda behörigheten), inlämnade självständiga arbeten, betyg från tidigare studier, personliga lämplighet samt intresse av och förmåga att bidra till projektets övergripande mål. En forskarutbildning i hållbarhetsvetenskap är krävande så den sökande måste ha en stark motivation och en förmåga att arbeta självständigt inom strikta tidsramar. Vidare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga samt muntlig och skriftlig språkfärdighet på engelska. Svensk språkfärdighet är en merit men inte ett krav.

Ansökan
I ansökan måste ingå:

- Ett följebrev på engelska på högst 2 500 ord. Det ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt din motivation och behörighet för en forskarutbildning. Vidare ska ingå en förklaring av varför du vill arbeta med just det här projektet, hur din behörighet gör dig lämplig för tjänsten och vilken individuell inriktning du skulle välja (inom den övergripande ramen för projektet) om du skulle bli antagen.
- En meritförteckning (max 2 sidor) som visar att du är behörig för forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap (inklusive relevanta publikationer)
- Examensbevis och betygsutdrag
- Ett eller flera examensarbeten uppgående till sammanlagt minst 30 högskolepoäng (masteruppsats på 30 hp eller masteruppsats på 15 hp och kandidatuppsats på 15 hp)  - Namn och kontaktinformation för tre referenspersoner (NB: rekommendationsbrev krävs inte i den första fasen av ansökningsprocessen).

De högst rangordnade sökande kommer att intervjuas under antagningsprocessens avslutande fas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4345
Kontakt
  • Emily Boyd, föreståndare, 046 222 0369, emily.boyd@lucsus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-04-16

Tillbaka till lediga jobb