Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Lunds universitet var en av pionjärerna inom Massiv MIMO för ungefär 8 år sedan, och har varit mycket framgångsrika inom området. Idag är området välutforskat och kommunikationsgruppen vid Lunds universitet forskar för närvarande på framtida teknologier som är massiv MIMO väsentligt överlägsna.  En sådan teknologi är "Large Intelligent Surfaces", där tanken är att stora ytor, såsom husfasader, tak, etc, täcks med elektromagnetiskt aktivt material. Lunds universitet ligger i framkant inom detta, i huvudsak outforskade, område. Inom detta projekt kommer signalbehandlingsaspekter utforskas.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst ämnar utföra grundforskning inom signalbehandlingsaspekter för "Large Intelligent Surfaces". Arbetet kommer i huvudsak vara av teoretisk natur. Lunds universitet har dock testutrustning i världsklass, så en del experimentellt arbete ingår. En naturlig del för doktoranden är att underhålla och förbättra testutrustningen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, informations-och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av "array processing".
 • Solid bas i det fysiska kommunikationslagret.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Universitetsexamen och betyg, både från MSc och BSc (om tillämpbart).
 • Kunskaper och kurser inom matematik, digital kommunikation, och estimeringsteori är starkt meriterande.
 • Kunskap och erfarenhet inom experimentell forskning, exempelvis tidigare användande av test utrustning lämpad för forskning är meriterande.
 • Kvalitet och inriktning på examensarbete kommer också att utvärderas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4398
Kontakt
 • Fredrik Rusek, universitetslektor, +46462224940
Publicerat 2018-12-27
Sista ansökningsdag 2019-01-14

Tillbaka till lediga jobb