Institutionen för Strategisk Kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Anställning som doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation.

Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl egen forskning som forskarutbildningskurser. Utöver forskarutbildning kan också̊ medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år (högst 5 år efter förlängning vid 20 % institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Doktoranden kommer att vara knuten till det flervetenskapliga forskningsprojektet Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden som genomförs i samarbete mellan Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för service management och tjänstevetenskap som bedrivs sedan 2018. I projektet ingår forskare med bakgrund i strategisk kommunikation, tjänstevetenskap, kulturgeografi, företagsekonomi och miljöstrategi. Syftet med projektet är att adressera utmaningar orsakade av tilltagande turismflöden och dess effekter på hållbarhet i urbana destinationer. Projektet omfattar social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet i en destination. Utgångspunkten är att från ett flervetenskapligt perspektiv utmana rådande föreställningar kring turism i städer, bl.a. genom att involvera av intressenter inom och utanför turistindustrin. I projektet ingår fyra delprojekt som samtliga behandlar konkreta utmaningar i urbana miljöer med fokus på strategisk kommunikation, tjänsteinnovation och miljöstrategi. Ytterligare ett syfte med projektet är att bidra med kunskap om framtidens utmaningar och strategier för att skapa hållbara destinationer. Slutsatserna ska kunna användas av nationella beslutsfattare och planeringsorganisationer för turism, regionala turistorganisationer, lokala intressenter och branschorganisationer. Doktoranden är placerad vid Institutionen för strategisk kommunikation (ISK), Campus Helsingborg.

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle samt effekterna av den strategiska kommunikationen. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv. Forskningen vid institutionens finns inom en rad olika delområden inom fältet strategisk kommunikation, men företrädesvis inom områdena varumärkesarbete (branding), public diplomacy, digitala medier, kriskommunikation, informationspåverkan, kommunikativa organisationer och kommunikatörsprofessionen och förändringskommunikation.

Då institutionen är tämligen ny erbjudes ännu ingen egen forskarutbildning. Doktoranden kommer därför att antas till forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap. På hemsidan http://www.isk.lu.se/forskning/forskarutbildning finns mer information om forskarutbildningen.

Under 2019 kommer Lunds universitet att starta en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Doktoranden ges möjlighet att delta i denna forskarskola tillsammans med ett 20-tal doktorander.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom ett relevant samhällsvetenskapligt ämne på avancerad nivå som exempelvis strategisk kommunikation, service management, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, miljövetenskap eller motsvarande ämne. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Den sökande ska ha sådana kunskaper i engelska att han/hon kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet.

Doktoranden bör ha erfarenhet av tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stor vikt läggs vid den sökandes masteruppsats (eller motsvarande examensarbete) samt den presenterade avhandlingsidén.

Till ansökan bifogas:

1) ett introduktionsbrev på engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av att medverka i forskningsprojektet Urban turismutveckling i förnyelse samt forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

2) ett kortfattat utkast till forskningsplan (research proposal) på engelska, omfattande max 2500 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsproblem och forskningsområde, möjliga forskningsfrågor och metod/er. Forskningsplanen måste förhålla sig till de övergripande temana i projektet men presentera en självständig idé från ett strategiskt kommunikationsperspektiv såsom exempelvis platsmarknadsföring (place branding), medialisering, digitala medier i relation till hållbara urbana destinationer.

3) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg.

4) en kopia av examensarbete för masterexamen samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter).

5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

6) övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen. I bedömningen kommer dessutom hänsyn tas till förmåga att arbeta självgående och strukturerat, men även förmåga att bidra till ett gott samarbete och en god forskningsmiljö på institutionen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4503
Kontakt
  • Mats Heide, professor, +46 42 35 66 14 Mats.Heide@isk.lu.se
  • Jörgen Eksell, Proj.ledare Urban turismutveckling, +46 42 35 66 17 Jorgen.Eksell@isk.lu.se
  • Maria Månsson, Proj.ledare Urban turismutveckling, +46 42 35 65 47 Maria.Mansson@isk.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-06-10

Tillbaka till lediga jobb