Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

En viktig del i omställning mot ett mer hållbart samhälle är framtagande av ny processteknik för utnyttjande av förnybar råvara, t.ex. biomassa, till material, kemikalier och bränsle. Institutionen för Kemiteknik, LTH, bedriver en omfattande forskning inom detta område, och vi söker nu en doktorand till ett nytt forskningsprojekt med målsättning att förbättra bioteknisk produktion av mjölksyra. Projektet är ett samarbete med ett ledande kinesiskt universitet och finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet i Sverige och dess motsvarighet i Kina. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Forskningsarbetet är i stor utsträckning experimentellt inriktat, och handlar om utveckling av ny processteknik för hydrolys och mikrobiell omvandling av biomassa till mjölksyra, baserat på analys av nya mjölksyraproducerande bakteriers egenskaper. Du kommer att jobba med försök i laboratorieskala, både med fermentationsoptimering men också hydrolys av olika typer av förbehandlad biomassa, kemiskt analysarbete och processmodellering. Institutionen för Kemiteknik har en omfattande forskningsverksamhet inom bioraffinaderiområdet, och du kommer att ingå i en större grupp av doktorander som jobbar med olika aspekter på fermentations och processteknik för biomassaomvandling. Det specifika projektet är ett samarbete med East China University of Science and Technology, Shanghai, och du förväntas kunna delta i forskningsvistelser vid ECUST under begränsad tid.  

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom kemiteknik eller bioteknik

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Kompetens och färdigheter inom tillämpad bioteknik baserad på experimentella erfarenheter av

 • Bioreaktorer
 • Enzymteknik
 • Mikrobiell odling
Matematisk modelleringskompetens, inom t.ex
 • Kinetik och stökiometrisk modellering av cellmetabolism
 • Processmodellering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/153
Kontakt
 • Gunnar Lidén, +46462220862
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-21
Sista ansökningsdag 2019-02-11

Tillbaka till lediga jobb