Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Tjänsten är placerad vid avdelningen för arkitektur. 

Tjänsten är kopplad till ett forskningsprojekt som utforskar hur arkitekturprocesser förändras och utvecklas genom nyutvecklade digitala teknologier, speciellt datordriven design och additiv tillverkning. Projektet syftar till att utveckla metoder och tekniker för additiv tillverkning av fullskaliga byggnadsstrukturer i bostadssammanhang, och inbegriper framställandet av fullskaleprototyper. Doktoranden kommer vara en del av en nystartad forskargrupp vid institutionen, och vara med att skapa en interdisciplinär, experimentell forskningsmiljö. Doktoranden förväntas bidra till utvecklandet av en forskningsagenda som, i arkitektoniska sammanhang, utforskar additiv tillverkning, material och digitala processer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller 

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för arkitektur uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet samt nödvändiga språkkunskaper inom svenska eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Masterexamen i arkitektur som uppfyller yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG eller motsvarande.
 • God kunskap i programmering och parametrisk modellering med inriktning mot arkitekturgestaltning.
 • Erfarenhet av additiv tillverkning i arkitektursammanhang.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Tidigare erfarenhet av additiv tillverkning i byggnadsskala, speciellt som gäller att sammankoppla process, material och mjukvara.
 • Visad förmåga att arbeta interdisciplinärt mellan gestaltning, teknologi och naturvetenskap.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/213
Kontakt
 • David Andréen, +46462227494
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-02-15

Tillbaka till lediga jobb