Lunds universitet, Inst för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Tjänstevetenskap

Tjänstevetenskap är ett ungt och tvärvetenskapligt forskningsområde som fokuserar på att undersöka och problematisera tjänster. Vid institutionen för service management och tjänstevetenskap fokuserar vi på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. Tjänstevetenskap är ett ämne som inte bara problematiserar tjänstesamhället utifrån intellektuella premisser, utan även identifierar och problematiserar handfasta problem som definieras av de branscher och organisationer vi studerar och samarbetar med. Forskningen är organiserad utifrån fem bredare teman: konsumtion och retail, hållbarhet och tjänster, organisering, ledarskap och servicearbete, välfärdstjänster och turism och värdskap.

Marina matresurser på nya marknader

Forskningsprojektet tar utgångspunkt i relationen mellan hållbarhet, marina matresurser och en cirkulär biobaserad ekonomi. Här finns ett växande fält av alternativa produktionssätt, nya tekniska processer samt innovativa marknader och tjänster. Vi intresserar oss för olika sätt att utveckla mervärdet av alger som marin matresurs i en biobaserad ekonomi. I samband med de förväntningar som finns på marina resurser idag är det viktigt att undersöka vilka biotekniska processer som kan accepteras av konsumenten och i vilka former och sammanhang som marina matresurser kan introduceras och skapa mervärde. Vad krävs för att nya livsmedel eller ingredienser ska nå en större marknad? Hur kommuniceras värdet av gröna processmetoder?

Innovationsförmågan inom livsmedelssektorn har främst varit produkt- och teknikinriktad, och mer sällan riktad mot konsumentförståelse. Unikt för projektet är att vi vill ha en dialog med konsumenten redan i processutvecklingsarbetet för att skapa produkter med hög acceptansnivå hos konsumenterna. Projektet kommer att lägga stor vikt vid samarbetet mellan näringsliv, samhällsaktörer och organisationer i civilsamhället och akademi. Projektet är ett samarbete mellan forskare från tre fakulteter (samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik) vid Lunds universitet.

Kravprofil

Bedriva egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand erhåller lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning där ett självständigt författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring upp till 20% av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap1-7§§.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och delta aktivt i forskningsmiljön. Anställningen tillträds 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på http://www.ism.lu.se/forskning/forskarutbildning

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet service management på avancerad nivå eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Sökande bör ha erfarenhet av kvalitativa metoder och intresse för tvärvetenskaplig forskning kring konsumtion, kommunikation och hållbarhet. Goda kunskaper i svenska och engelska är meriterande.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten eller motsvarande skrifter, insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar arbetslivserfarenhet av relevans, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i tjänstevetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är därtill ett krav. Ett begränsat urval av sökande kommer genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede. Därtill inbjuds ett urval av sökande till intervju.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla (ofullständiga ansökan kommer inte att beaktas):

 1. ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,
 2. ett kortfattat utkast till forskningsplan (reseach proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsproblem och forskningsområde, möjliga forskningsfrågor och metod/er. Forskningsplanen måste förhålla sig till de övergripande temana i projektet ” Marina matresurser på nya marknader”,
 3. en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
 4. examensbevis och betyg på svenska eller engelska,
 5. examensarbeten på svenska eller engelska på kandidatnivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,
 6. namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
 7. övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/262
Kontakt
 • Christian Fuentes, ansvarig för forskarutbildning, +46 42 35 66 54, christian.fuentes@ism.lu.se
 • Cecilia Fredriksson, projektledare, +46 42 35 66 42, cecilia.fredriksson@ism.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb