Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för förbränningsmotorer är en världsledande forskningsverksamhet med fokus på motorreglering, alternativa bränslen, nya förbränningskoncept och fundamentala studier med optiska motorer. Verksamheten har ett nytt motorlaboratorium med 12 testceller och ca 30 anställda varav ca 20 är doktorander. Motorforskningen i Lund omfattar mer än 50 forskare vilket även inkluderar personal från Förbränningsfysik, Strömningsteknik, Reglerteknik och Värmeöverföring.

Arbetsuppgifter
Majoriteten av dagens förbränningsmotorer är drivna med fossila bränslen så som diesel och bensin vilket medför utsläpp av växthusgasen koldioxid (CO2). “BioRen” är ett projekt som är finansierat av Europeiska kommissionen, inom “European Research & Innovation Action”. Projektets mål är att utveckla konkurrenskraftiga drop-in biobränslen för vägtransport och som framställs från “Organic fraction of municipal solid waste” (OFMSW - organisk fraktion av kommunalt avfall).

Glycerol tertiär butyleter (GTBE) är ett lovande bränsleadditiv som kan blandas in med både diesel och bensin och som kan förbättra motorns prestanda och reducera skadliga utsläpp (dvs. partiklar). Det kan blandas in i större utsträckning än till exempel etanol, utan att motorn behöver bytas ut. Bioetanol och bio-iso-butanol från OFMSW är nödvändiga mellansteg i detta innovationssteg mot GTBE. Deras specifika business case (affärsfall) som andra generationens drop-in bränsle kommer att jämföras med ett business case med bio-GTBE.Övriga projektpartners i Belgien, Nederländerna, Polen och Spanien kommer att fokusera på att utveckla produktionsmetoder som testas i en demonstrationsanläggning.

Lunds universitet är ansvariga för att testa bränslena (etanol, iso-butanol och GTBE) i motorer för att kunna ge återkoppling angående deras prestanda, utsläpp och bränsleförbrukning. Detta inkluderar att först testa olika blandningar som faller under nuvarande bränslestandarder eftersom detta är den enklaste vägen till marknaden. Nästa steg är att testa blandningar med högre halt av ickekonventionellt bränsle för att se om det finns potential för lägre bränsleförbrukning och utsläpp. I det sista steget kommer rena bio-bränslen att testas. Detta innefattar både lätta fordon med bensinmotorer och tunga fordon med dieselmotorer såväl som nya förbränningskoncept såsom delvis förblandad förbränning (partially premixed combustion). De uppnådda resultaten kommer att analyseras i detalj för att hitta kopplingar till de enskilda bränslenas egenskaper. Detta kommer sedan utgöra grunden för att utse de mest lämpliga vägar fram till en introduktion på marknaden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet förbränningsmotorer uppfyller den som har:

1. minst 90 hp med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 hp på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på minst 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Doktorandkandidaten bör ha en utbildning som civilingenjör/naturvetare inom relevant område som t.ex. maskinteknik, kemiteknik, teknisk fysik, fysik eller motsvarande.
 • Förmåga att presentera, förklara och försvara sitt examensarbete (testas vid en eventuell intervju).
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/330
Kontakt
 • Sebastian Verhelst, universitetslektor, 046-222 79 00, sebastian.verhelst@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-02-25

Tillbaka till lediga jobb