Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Skogsbruket står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringen. Efterfrågan på bioenergi och andra produkter från skogen ökar kontinuerligt, samtidigt som fortsatt kolinlagring i skogen är viktig för att nå klimatmålen. Ett ökat tryck på skogen kommer dock att innebära konflikter mellan produktionsvärden och olika ekologiska och sociala värden.

För att kunna ta beslut i skogsbruket, som beaktar flera olika ekosystemtjänster som relaterar till såväl produktion, biologisk mångfald, vattenkvalitet och sociala värden, räcker det inte med att studera ett bestånd eller en fastighet i taget. Flera av värdena, till exempel biologisk mångfald och vattenkvalitet, kräver i stället ett landskapsperspektiv, eftersom bestånds- och fastighetsgränser inte utgör gränser för dessa värden. Det finns dock inte utvecklad metodik och verktyg för att analysera avvägningar mellan skogens olika värden utifrån ett landskapsperspektiv.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att studera effekter av alternativa skogsbruksstrategier på kolinlagring, biomassaproduktion, biodiversitet och mark- och vattenkvalitet. I de olika skogsbruksstrategierna kommer skogsbruk med olika intensitet, skogsbränsleuttag och skyddsåtgärder att fördelas på olika sätt i landskapet.

Hässleholms kommun kommer att vara projektets försöksområde, och en viktig startpunkt i projektet kommer att vara att samla in geografiska data för kommunen, med bestånds- alternativt fastighetsnivå som minsta enhet. Baserat på denna kartläggning kommer tidigt i studien alternativa skogsbruksstrategier att tas fram, tillsammans med avnämare från kommunen och skogssektorn.

Det skogliga planeringsverktyget Heureka kommer att vara centralt i arbetet med att kvantifiera produktion av biomassa samt även i viss mån kolinlagring och bevarandevärden för de utvalda skogsbruksstrategierna. Heureka kommer att kompletteras med dynamiska modeller, statistiska verktyg samt GIS-verktyg för att täcka in övriga ekosystemtjänster och biodiversitet. En viktig del av projektet kommer att vara att identifiera lämpliga verktyg och modeller. Mot slutet av projektet kommer en övergripande analys av synergier och konflikter mellan olika ekosystemtjänster att utföras, och presenteras och diskuteras med projektets avnämare.

Projektet är tvärvetenskapligt och för samman tre institutioner, som representeras av de tre handledarna. Huvudhandledare är Cecilia Akselsson från Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet som också kommer att vara doktorandens hemvist. Biträdande handledare är Henrik Smith, från Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet, och Renats Trubins, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp.

Tjänsten är en av sex doktorandtjänster som delfinansieras av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate). BECC är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Lunds och Göteborgs universitet där forskare från flera ämnesområden inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi tillsammans arbetar med frågor om biologisk mångfald ekosystemtjänster och klimatförändringar.

Kvalifikationer

  • Sökanden måste ha avlagt universitetexamen på avancerad nivå (M.Sc. eller likvärdig erfarenhet/kompetens) i naturgeografi, miljövetenskap, ekologi, skogsvetenskap, ekosystemvetenskap eller liknande. Eftersom forskningen är tvärvetenskaplig krävs även ett genuint intresse för att länka samman olika forskningsfält.
  • En betydande del av arbetet kommer att bestå i att hantera geografiska data samt använda olika ekosystemmodeller. Erfarenhet av GIS, ekosystemmodellering och andra typer av datormodellering är därför mycket meriterande.
  • Goda kunskaper i att kommunicera på engelska, både skriftligen och muntligen, krävs. Kommunikation med svenska avnämare kommer att ingå i projektet, och därför är även goda kunskaper i svenska önskvärt.
  • Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver din akademiska karriär och varför du är intresserad av just denna tjänst. Den ska också innehålla ett CV, kopior av betyg och andra akademiska meriter, kopior av examensarbeten och fullständiga kontaktuppgifter för två referenspersoner.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/586
Kontakt
  • Cecilia Akselsson, Universitetslektor, cecilia.akselsson@nateko.lu.se 046-222 86 89
  • Vendela Breeze, Personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-14
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb