Lunds universitet, Fysiska Inst, Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material.

Arbetsuppgifter

Mångpartikelväxelverkan mellan elektroner i material ger upphov till en mängd komplexa fysikaliska frågeställningar och ligger bakom uppkomsten av fundamentala kvantmekaniska effekter som t.ex. supraledande och magnetiska tillstånd. Nya material med unika kvantmekaniska tillstånd upptäcks regelbundet. Avgörande information angående den interna utbytesväxelverkan i materialen kan studeras genom att utsätta systemet för yttre störning som ger upphov till fasövergångar för de magnetiska tillstånden. 

Det här projektet fokuserar på att utsätta material för yttre tryck samtidigt som dess egenskaper studeras med inelastisk neutronspridning. Liknande studier har gjorts men där kvarstår en mängd problem relaterade till hur man kan applicera ett jämnt tryck till ett prov stort nog för neutronspridning. Intensitet i neutronstrålen vid den Europeiska neutronkällan ESS, vilken är under uppbyggnad i Lund, kommer kraftigt överstiga intensiteten vid existerande neutronkällor vilket öppnar upp för nya vetenskaplig möjligheter.

Du kommer samarbeta med en forskargrupp vid Lunds universitet och ESS för att studera hur höga tryck påverkar magnetiska material. Möjliga frågeställningar och system som kan komma att studeras är lågdimensionella magnetiska system, hur yttre tryck påverkar material med både ferroelektriska och ferromagnetiska egenskaper, samt frustrerade magneter där geometrin hos atomstrukturen leder till begränsningar av de fysikaliska egenskaperna. 

Du kommer börja med att lära dig hur man tillverkar och karakteriserar material för att sedan vara delaktig i att testa högtrycksceller vid neutronkällor runt om i Europa. De här högtryckscellerna kommer så småningom bli optimerade för användning vid ESS och du kommer vara delaktig i de första experimenten när anläggningen startas. 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Handledare för projektet är Elizabeth Blackburn.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

Avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

För den aktuella doktorandtjänsten är det viktigt att den sökande är intresserad av magnetiska material och neutronspridning. Ett starkt intresse utav laborationsarbete är önskvärt och utbildning i de relevanta experimentella teknikerna erbjuds som en del i din utbildning.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20% av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/626
Kontakt
  • Elizabeth Blackburn, professor, +4646 222 7152, elizabeth.blackburn@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb