Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Flyktingars individuella beslut om vart man skall söka sig, hur man ska försörja sig och hur man tryggar en framtid för sina barn är de grundläggande drivkrafterna för både flyktingskyddets effektivitet och sekundära flyktingflöden. Huvudsyftet med detta forskningsprojekt är att få en bättre förståelse för flyktingars beslutsfattande, särskilt när det gäller flyktingar i så kallade första asylländer, varav många fortsätter att möta svåra val om man ska stanna, gå vidare eller i några fall, återvända. Teoretiskt syftar projektet till att kombinera insikter från riskhanteringsteori och sårbarhetsstudier för att utveckla en modell som möjliggör nyanserade och kvantifierbara prediktorer av skyddsgap, identifiering av utsatta grupper och prediktorer för sekundär rörelse. Projektet bygger på ett samarbete mellan Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI), Köpenhamns universitet och avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet samt forskargrupper i två länder där många gör sin första ansökan om asyl - Turkiet och Libanon.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden kommer att ingå i ett projektteam bestående av fyra ledande forskare (baserade i Sverige, Danmark, Turkiet och Libanon), en postdoc (i Turkiet) och en doktorand (i Sverige). Doktoranden förväntas genomföra forskning i linje med den teoretiska och metodiska ramen som fastställs för det övergripande projektet. Doktoranden förväntas vidare bidra till den övergripande samordningen av projektet.

Forskningsprojektet kommer formellt att förankras vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet, LTH, Lunds universitet. Kandidaten förväntas dela sin arbetstid mellan LTH och RWI: s forskningsavdelning med möjlighet att göra besökande vistelser hos någon av partnerinstitutionerna: Köpenhamns universitet, American University of Beirut och Koc University. Doktoranden förväntas vidare bedriva fältarbete i Libanon, Jordanien och/eller Turkiet. Doktoranden rapporterar till projektets två huvudforskare, prof. Thomas Gammeltoft-Hansen (UniCph) och prof. Mo Hamza (LU); Den senare kommer att fungera som huvudhandledare, den tidigare som biträdande handledare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnesområdet Risk och säkerhet uppfyller den som har:

 • genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom området, eller
 • brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet (t.ex. flykting- och/eller migrationsstudier, riskhantering, riskbedömning och/eller beslutsfattande modellering)
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t. ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper i arabiska eller turkiska är meriterande men inget krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och skall omfatta:

 1. Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
 2. En redogörelse för varför du tror att du skulle vara en lämplig kandidat samt vilken forskningskompetens och expertis du skulle tillföra projektet.
 3. CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 4. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/648
Kontakt
 • Mo Hamza, +46462228184
 • Marcus Abrahamsson, +46462229717
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-19

Tillbaka till lediga jobb