Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Kemiteknik bygger på kunskaper inom kemi, termodynamik, mikrobiologi, matematik och ekonomi. Inom forskarutbildningen utförs experimentella studier, från laboratorieskala till pilotskala och industriella tillämpningar, modellering och simulering av tekniska processer, samt processdesign och systemanalys. Exempel på ämnen som studeras är reaktionsteknik, separationsprocesser och katalys, farmaceutiska processer, bioraffinaderier och andra relaterade ämnen.

CODOBIO - Continuous Downstream Processing of Biologics - är ett nyligen beviljat Marie Skłodowska Curie europeiskt utbildningsprogram, www.codobio.eu. CODOBIO implementeras av ett europeiskt konsortium av universitet, forskningsinstitut och företag inom bioprocesssteknik. Huvudsyften med CODOBIO är (i) processstyrning och modellering av kontinuerliga nedströmsprocesser, (ii) miniatyrisering, uppskalning och nedskalning av kontinuerliga processer för rening och (iii) processdesign och utveckling av integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser.

Denna doktorandtjänst är en del av CODOBIO-programmet. Målsättningen med doktorandpositionen är utformningen av integrerade nedströmsprocesser för småskalig produktion av biologiska ämnen. Detta består av att utveckla i) designmetoder för integration av flera processer, inklusive kromatografi, reaktorer och membran, och ii) en plattform för autonom kontinuerlig nedströms process för småskalig produktion.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt, CODOBIOs utbildningsprogram och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innehåller följande delar:

 • Etablering av tekniker för att integrera alla viktiga processteg vid en experimentell uppställning,
 • Integrering av kromatografikolonner, kemiska reaktorer och membranprocesser,
 • Utveckla metoder för automatisering av integrerade processteg,
 • Matematisk modellering och optimering av integrerade enheter och deras kopplingar.

I CODOBIOs utbildningsprogram är det obligatoriskt att delta i ett antal unika utbildningar, organiserade vid andra europeiska universitet och att göra delar av forskningsprojektet hos samarbetspartner.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom kemiteknik eller bioteknik eller motsvarande utbildning.

Övriga krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.
 • Kandidaten måste uppfylla mobilitetsregeln för Marie Skłodowska Curie European Training Network. Kandidaten får inte ha bott eller utfört huvudverksamhet (studier, arbete etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre år som föregår rekryteringsdatumet.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningskriterier:

 • Relevant utbildning och erfarenhet av modellbaserad teknik, teknisk beräkningsteknik och programmering.
 • Erfarenhet av nedströmsprocesser, såsom kromatografi och membranprocesser.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/682
Kontakt
 • Bernt Nilsson, +46 462228088
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 462229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 462229364
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Tillbaka till lediga jobb