Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsbeskrivning
Den blivande lektorn förväntas bedriva forskning inom fysikens didaktik samt delta i och aktivt bidra till utveckling av grundutbildning inom hela institutionen, på både grundläggande och avancerad nivå. Forskningsverksamheten inom fysikdidaktik förväntas på sikt växa under den nya lektorns ledning, och i nära samarbete med naturvetenskapliga fakultetens enhet för Pedagogik-, lärande- och utvecklingsstöd (PLUS), där naturvetenskaplig didaktisk forskning bedrivs idag. Vidare ingår handledning av studenter på grund- och avancerad nivå, samt daglig handledning av doktorander och postdoktorer.

I arbetsuppgifterna ingår också att vara föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). NRCF har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikutbildning på alla nivåer. Detta innebär handhavandet av centrums angelägenheter, föreslå budget och verksamhetsplanering för studierektor, och att aktivt verka för extern medelsanskaffning. Vidare ingår att vara ansvarig för ämneslärarutbildningen vid fysiska institutionen, och att aktivt delta i undervisningen.

Deltagande i institutionens omvärldskontakter för informations- och kunskapsspridning är också viktiga arbetsuppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i fysik med specialisering i fysikdidaktik, doktorsexamen i fysikdidaktik med dokumenterat fysikdjup eller ha motsvarande erfarenhet av fysikdidaktisk forskning efter doktorsexamen i fysik.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom de områden som definieras i anställningens beskrivning ovan. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, samt en reflektion över hur didaktisk forskning kan stärkas vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende på individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Grundläggande kompetenskrav är adekvat vetenskaplig och pedagogisk meritering, det vill säga dokumenterad erfarenhet av undervisning i fysik på högskolenivå på såväl grund- som avancerad nivå. För att kunna fylla den tjänst som beskrivs ovan krävs vidare goda kunskaper i såväl svenska (alternativt danska eller norska) som engelska, flytande i tal och skrift.

Meriterade är även erfarenhet av kursutveckling, erfarenhet av studenthandledning inklusive examensarbetare och doktorander, erfarenhet av forskning i internationella samarbetsprojekt, erfarenhet av svensk lärarutbildning, fullgjord gymnasielärarutbildning och erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället. Därutöver är initiativrikedom, stark egen drivkraft, vilja att överföra kunskap och erfarenhet samt demonstrerat ledarskap viktiga egenskaper.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/889
Kontakt
  • Bitr prefekt Martin Magnusson, 046-222 14 10, martin.magnusson@ftf.lth.se
  • Studierektor Charlotta Nilsson, 046-222 76 82, charlotta.nilsson@nuclear.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-01
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Tillbaka till lediga jobb