Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

CanFaster är en fyraårig forskarutbildning inom cancerforskning och entreprenörskap som erbjuds inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 och med samfinansiering från Marie Skłodowska-Curie Actions. Målet är att snabbare nyttiggöra rön inom cancerforskning, att förkorta tiden mellan upptäckt och klinisk tillämpning. Innehavaren av doktorandtjänsten ska genomföra en omfattande utbildning, vari ingår kurser i entreprenörskap och innovationsprocesser samt utbildning i kliniska aspekter av cancer och en seminarieserie vid företagsinkubatorn. Gruppaktiviteter kommer att säkerställa att innehavaren utvecklar ett nätverk som består efter utbildningen och som ger ett lyft till den kommande yrkesverksamheten. Studenterna inom CanFaster kommer att erbjudas utbyte utanför högskolan, t ex på företag eller inom sjukvården. CanFaster syftar till att utbilda morgondagens cancerforskare genom att ge dem en bred uppsättning vetenskapliga, överförbara och affärsmässiga färdigheter som gör att de kan bli entreprenörer och bygga upp ett internationellt nätverk vid utbildningens slut. Utbildningen administreras av CREATE Health, i den energiska och dynamiska forskningsbyn Medicon Village, och forskningen kommer att bedrivas vid Lunds universitets tekniska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteter. Lunds universitet och Medicon Valley-området har nominerats som ett av världens tretton främsta kompetenskluster inom life science.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet PROTECT (PROTECT women by PReventiOn and early deTECTion of breast cancer initiation – cellular and molecular effects of reducing breast density) är ett translationellt projekt för att undersöka cell- och molekylära mekanismer i möjliga behandlingar för att förebygga bröstcancer. Brösttäthet är kopplad till en förhöjd risk för bröstcancer och bröstvävnadens lokala mikromiljö spelar en bevisat stor roll för uppkomsten och utvecklingen av bröstcancer. Om det går att minska brösttätheten skulle det alltså vara möjligt att samtidigt minska risken för bröstcancer. Den innovativa projektutformningen sammanför en ambitiös klinisk studie med ingående funktionella laboratorieexperiment och molekylär patologisk epidemiologi. Doktoranden förväntas även utveckla nya analysmetoder, skriva artiklar och ansökningar samt ge seminarier.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

De särskilda ansöknings- och behörighetskraven för CanFaster måste vara uppfyllda. Se detaljerad information här: http://www.createhealth.lth.se/research/canfaster/application-criterias/

De sökande måste följa de regler för transnationell mobilitet som finns uppställda inom Horizon 2020:
Den sökande får inte ha varit bosatt i Sverige längre än ett år inom de närmaste tre åren före ansökningstidens utgång. I enlighet med arbetsprogrammet för Marie Skłodowska-Curie Actions 2016–2017 ska sökande till CanFaster vara forskare i början av sin karriär (Early Stage Researchers, ESR): ”Vid ansökningstidens utgång för det samfinansierade programmet ska forskaren befinna sig inom de fyra första åren av sin forskarkarriär (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) och inte tagit doktorsexamen”.

Tillkommande behörighetskrav:

  • Mycket god muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska, ett TOEFL-resultat på minst 550, med minst 213 poäng i det datorbaserade provet och minst 79 i det nätbaserade. Ett IELTS-test ("Academic Module") med minst 6.5 som resultat och ingen sektion med lägre resultat än 5.0.
  • Den sökande måste ha genomfört ett självständigt forskningsprojekt.

Meriter
Innehavaren måste vara förtrogen med histologi- och mikroskopitekniker och ha direkt erfarenhet av allmänna laboratorietekniker i cellbiologi och molekylär biologi, bl a av att hantera cellkulturer. Medicinsk bakgrund är meriterande men inte ett krav. Den sökande måste ha gedigna analytiska färdigheter och ett vetenskapligt förhållningssätt till problemlösning. Doktoranden förväntas kunna arbeta såväl självständigt som med stort engagemang i en grupp.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av förmåga utgår framför allt från studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Särskild hänsyn tas till följande:

Kunskaper och färdigheter som är av relevans för avhandlingsprojektet och forskningsämnet. Bedömning av förmågan att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskningsproblem. Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Annan erfarenhet av relevans för forskarutbildning, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder
En motivering för att bli antagen till utbildningen och ett yttrande om hur det kan gagna en karriärutveckling efter examen. Bedömningen av förmågan att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskningsproblem kommer att utgå från forskningserfarenheten från grundutbildningen, ett examensarbete för masterexamen eller en diskussion av vetenskapliga problem under en eventuell intervju. Förmågan att samarbeta och kommunicera kommer att bedömas utifrån ansökningshandlingarna och en intervju. Mobilitet – den sökande får inte ha varit bosatt i Sverige längre än ett år under de senaste tre åren. Det kan finnas bedömningsgrunder för de enskilda projekten. Om så är fallet finns de angivna i den övriga informationen för det specifika projektet. Se http://www.createhealth.lth.se/research/canfaster/application-criterias[LN1] /.

Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt till hur den sökande, genom sina erfarenheter och färdigheter, bedöms ha den förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett följebrev som anger skälen till att den sökande är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet överensstämmer med den sökandes intressen och utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla en meritförteckning, examensbevis eller motsvarande och andra handlingar som den sökande vill åberopa.

Skannade kopior av examensbevis (motsvarande kandidat- och masterexamen) och officiella betygsutdrag på engelska. Referenser: Två rekommendationsbrev skrivna i enlighet med mallen på www.canfaster.se. Blanketten ska före ansökningstidens utgång skickas till canfaster@immun.lth.se med ämnesraden Referee form och den sökandes namn. Skannad kopia av testresultat (GRE, TOEFL, etc.). Alla ansökningshandlingar, inklusive rekommendationsbreven, måste för att bli beaktade i sin helhet vara inskickade före ansökningstidens utgång. Handlingar på annat språk än engelska måste vara översatta till engelska av en auktoriserad translator. Den sökande kommer att ombes besvara ett antal utvärderingsfrågor vid inlämningen av ansökan.

Behöriga sökande kommer att bedömas av en bedömarpanel på basis av meriter, motivation för utbildningen, motivation för karriärutveckling, bedömd utifrån studieresultaten, akademisk excellens samt personliga egenskaper som samarbets- och kommunikationsförmåga. Ansökningarna bedöms fortlöpande och sökande kan komma att kallas till intervjuer före ansökningstidens utgång.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1237
Kontakt
  • Ann Rosendahl/ann.rosendahl@med.lu.se, 073-6862389
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-18

Tillbaka till lediga jobb