Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Nanoteknologi är en komponent i många viktiga forskningsområden. Nanopartiklar som kommer ut i miljön kan ha en negativ effekt på vattenlevande organismer. De kan tas upp av alger och filtrerande organismer och transporteras upp genom födokedjan för att slutligen påverka toppkonsumenters biokemi och beteende. Dock kommer mycket av kunskapen om nanopartiklars effekt på biologin från studier med fabriksnya partiklar som testats i akuta toxiska system. Det blir allt tydligare i forskningen att nanopartiklars form, kemi och aggregering kommer att förändras i naturen och att den förändringen påverkar partiklarnas toxicitet. Dessutom kan nanopartiklar som inte uppvisar toxicitet i akuta tester ha allvarliga effekter när organismerna exponeras för låga koncentrationer nanopartiklar under långa perioder. Det finns därför ett stort behov av att testa nanopartiklar som transformerats i experimentella miljöer som liknar de naturliga i långtidstester. 

I det här projektet kommer vi att tillsammans med andra forskargrupper transformera nanopartiklar i miljöliknande betingelser, karakterisera dem med avseende på storlek, aggregering, ytkemi och form och testa dem i akuta, långtids och födokedjesystem bestående av alger, zooplankton och fisk. Effekten av nanopartiklarna kommer att avläsas som dödlighet, beteendeförändringar, och biokemiska förändringar. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med olika forskargrupper som är experter på olika testsystem inklusive zebrafisk och fisk och humana cellinjer. Datan kommer ytterligare att användas för datorsimuleringar om nanopartiklars uppförande i vattenmiljöer och i ett ämnesöverskridande samarbete för att utveckla nya riskbedömningssystem, föreslå nya reglerande dokument och utveckla samarbeten med myndigheter och företag med målet att skapa en miljö som möjliggör en säker men innovativ utveckling av nanoteknologin. 

Projektet är en del av MISTRA Environmental Nanosafety programmet Fas 2. I programmet samarbetar forskargrupper med olika bakgrund från sex olika universitet i Sverige och Danmark och fyra stora företag för att undersöka hur nanomaterials transformering i naturen påverkar dess effekt på naturen med målet att skapa riskbedömningar och reglerande dokument som tar hänsyn till miljöpåverkan men samtidigt säkerställer en fortsatt innovativ utveckling av nanoteknologi. 

Inom den kemiska institutionen på Lunds universitet kommer du att vara en del av ett samarbetande nätverk av studenter och forskare på avdelningen för biokemi och strukturell biologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/).

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha en examen som MSc i parasitologi eller motsvarande. Kandidaten ska ha arbetserfarenhet av att ta vattenprover (både för zooplankton och phytoplankton) och från dem isolera DNA, chlorophyll, lösta organiska näringsämnen, löst syre samt bakterier. Vidare skall kandidaten ha arbetserfarenhet av att ta hand om Daphnia- kulturer.

Kandidaten skall kunna: hålla zooplankton och algae kulturer, ta prov ute i fält, qPCR, PCR, gensekvensanalys, isolera RNA och DNA, syntetisera cDNA, köra gel electrofores och rening, molekylär fylogeni samt förbereda prover för scanning electron microscopy. Erfarenhet av att karakterisera nanopartiklar med DLS, NTA och diskcentrifug samt utföra lång och kort tids nanopartikel-toxicitetsstudier är meriterande.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1281
Kontakt
  • Tommy Cedervall, forskare, 046-2228254
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-04-04
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Tillbaka till lediga jobb