Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi utlyser två doktorandtjänster i miljövetenskap, inom ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) på Lunds universitet. Idag har CEC cirka 20 doktorander, och erbjuder möjligheter till samarbete med forskargrupper över hela Europa. CEC har också två forskarskolor som är öppna för doktorander inom miljövetenskap.

Arbetsuppgifter

Vi letar efter två motiverade doktorander till den ekologisk-ekonomiska modelleringsgruppen på CEC. Som en del av denna grupp arbetar du med aktuella samhällsproblem relaterade till jordbruk, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatförändringar. Specifikt kommer du att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö för att utveckla och tillämpa ekologisk-ekonomiska modeller. I slutändan strävar vi efter att utveckla forskning och modeller som kan informera beslutsfattande för att kunna uppnå svenska och globala hållbarhetsmål.

Doktorandprojekten kommer att fokusera på två områden: a) ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ökad biomassaproduktion från jordbruksmark i konkurrens mot efterfrågan på mat och foderproduktion, och b) analysera potentialen för ekologisk intensifiering av jordbruk för att optimera framtida livsmedelsproduktion och miljömål. Doktoranderna kommer att kopplas till det FORMAS-finansierade projektet Land4biomass, som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som fokuserar på potential och styrmedel för att producera jordbruksbaserad biomassa i Sverige för bioenergi och biobränsle, samt motverka klimatförändringar. Dessutom är det kopplat till projektet "Avvägningar av jordbruk, biologisk mångfald och miljökvalitet: verktyg för utvärdering av politiska styrmedel" som finansieras inom ramen för det strategiska forskningsområdet Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC).

Båda projekten har gemensamma metoder som ekologisk-ekonomisk modellering baserad på matematisk modellering. Följaktligen kräver doktorandprojekten kvantitativ analys, matematisk problemlösning, programmering och sammankoppling av ekonomisk och ekologisk kunskap. Det övergripande syftet med detta modelleringsarbete är att möjliggöra tillämpad policyanalys relaterad till markanvändning i allmänhet och jordbrukssektorn i synnerhet. Båda projekten kommer att modellera miljöpåverkan i samarbete med naturvetare. I den första doktorandtjänsten är fokus på växthusgasutsläpp och i den andra är det fokus på biologisk mångfald och vattenföroreningar. Betydande möjligheter till samarbete och ömsesidigt modelleringsstöd kommer att finnas mellan de två doktoranderna.

Kvalifikationer

 • Universitetsexamen på masternivå (MSc.) eller motsvarande inom nationalekonomi, miljövetenskap, civilingenjör eller relevanta naturvetenskapliga fält, t.ex. naturgeografi, matematik, biologi eller agronom.
 • Förmåga att arbeta självständigt och att formulera samt analysera forskningsproblem.

 Meriter

 • Erfarenhet av forskning eller analys av markanvändning, särskilt med inriktning på den gröna sektorns ekonomi eller styrmedel. Erfarenhet av tillämpad policyanalys, i första hand med inriktning på jordbruks- och miljöpolitik.
 • Erfarenhet och goda färdigheter av kvantitativa metoder och datorprogrammering (t.ex. i R, GAMS, MATLAB, ArcGIS).
 • Erfarenhet av ekologisk modellering.
 • Goda färdigheter i optimeringsmetoder, särskilt ekonomiska modeller baserade på matematisk programmering.
 • Flytande engelska i tal och skrift, mycket goda kunskaper i svenska är önskvärt.
 • Grundläggande kurser i mikroekonomi, miljöekonomi och/eller jordbruksekonomi.
 • Kunskap om jordbrukssektorn och jordbruket i Sverige och Europa. Doktoranden kommer att arbeta med jordbrukssektorn i Sverige, vilket kommer att innebära samverkan med experter på t.ex. Jordbruksverket.

Behörighet

Studenter med grundläggande behörighet för studier på tredje etappen är de som
- har fullgjort en avancerad nivå
- har fullgjort kurser på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng är från kurser på avancerad nivå vilket inkluderar ett examensarbete omfattande minst 30 hp, eller
- har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper i på annat sätt, i Sverige eller utomlands.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Vid urval tas hänsyn till uppnådda studieresultat på kurser på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande nivå samt bredd, djup och relevans på dessa. Hänsyn tas också till kvaliteten på examensarbetet och på andra självständiga arbeten. Övriga kunskaper eller färdigheter som är relevanta för anställningen bedöms.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1351
Kontakt
 • Mark Brady, docent i nationalekonomi, 072-237 04 29; mark.brady@agrifood.lu.se
 • Katarina Hedlund, professor i biologi, 046-222 37 98; katarina.hedlund@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb