Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

 

Doktorandtjänst i partikelfysik

Diarienummer:PA2019/1405

Beskrivning

Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator, och installerad vid den är ATLAS (atlas.ch) som är en av de två experiment som utforskar den s.k. energigränsen. Under 2012 upptäckte vi Higgspartikeln, den enda komponent i Standardmodellen som tidigare ej påvisats. Standardmodellen tillsammans med den Allmänna relativitetsteorin beskriver dagens kunskap om naturkrafterna och materians byggstenar. Nu är forskningens tyngdpunkt att leta efter reaktioner som inte kan beskrivas av denna kunskap, att expandera vår kunskap och med det förhoppningsvis hitta svaren på några av naturens stora frågor. Vad är Mörk materia? Varför finns inte lika mängd materia och antimateria? Är kvarkar och leptoner fundamental byggstenar, eller består de av mindre objekt? Finns där verkligen bara tre rumsdimensioner?

Run-2 på LHC har slutat och analysera all data och förberedelser inför Run-3 med förbättrad detektor är våra prioriteringar. Vi välkomnar en ny doktorand in i vår grupp för att delta i denna forskning.

Den framgångsrike sökande kommer att arbeta med analys av ATLAS-data, speciellt vid de högsta energier som påvisas med jetproduktion. Om positiva resultat observeras skall man försöka påvisa deras ursprung, och möjliga anknytning till t ex Mörk materia. Om resultaten visar sig förenliga med Standardmodellen, skall man demonstrera vilka föreslagna teorier som kan förkastas.

Den framgångsrika sökande kommer att arbeta med analys av ATLAS-data, speciellt vid de högsta energier som påvisas med jetproduktion. Sökande kommer att använda nya signaturer och tekniker, t.ex. ”outlier detection” för att söka efter tecken på mörk materia och mörka sektorer.

Förutom detta, ska även en viss FoU-aktivitet ske för att förbereda för framtida experiment (t.ex. Light Dark Matter eXperiment (LDMX))och/eller uppgraderingar av ATLAS.

Den framgångsrike kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter.

Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Dock, många CERN-besök kommer att krävas, och även viss långtidsstationering där.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. civilingenjör/magisterexamen inom Fysik eller liknande) och inkluderande ett examensarbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 

  • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
  • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
  • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet,
  • Den sökande måste ha erfarenhet av programmering (C++/Python). Sökande måste ha ett stort intresse för att arbeta i en internationell miljö eftersom mycket av arbetet sker vid CERN och möjligtvis också vid andra internationella laboratorier.

Tillsättningen av den framgångsrike kandidaten kommer baseras på studieresultat från den grundläggande och avancerade nivån, kraven beskrivna ovan, och kapaciteten att tackla utmaningarna beskrivna i texten. Speciell vikt fästs vid examensarbetets kvalitét.

Arbetsvillkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver förekommer i normala fall undervisning och institutionstjänstgöring motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter (eller hellre att rekommendationsbrev skickas direkt av författarna, till PhD-position@hep.lu.se), kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ofullständiga ansökningar kommer ej behandlas! Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna om det är första steget i ansökandeprocessen!

Ansök här: LINK

Sista ansökningsdag: 2019-06-02

För ytterligare information, vänligen kontakta

Caterina Doglioni, PhD-position@hep.lu.se

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1405
Publicerat 2019-05-03
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Tillbaka till lediga jobb